Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

* în cadrul celei mai recente ș edin ț e ordinare a CLM Br ă ila, a fost aprobat un proiect privind acordarea unui ajutor în lemne de foc c ă tre Asocia ț ia ”Centrul Cultural Comunitar Anton Pann” ș i c ă tre SC Administra ț ia Pie ț elor ș i Târgurilor (APT) SA – pentru Gr ă dina Zoologic ă Br ă...
Citeste mai multe...
* este vorba despre un proiect intitulat ”Istoria militar ă junior”, al Asocia ț iei ”Centrul de Studii Proilavia” Br ă ila, care î ș i propune s ă realizeze diferite evenimente cu ajutorul unui pluton format din copii * finan ț area din partea CJ Br ă ila pentru acest proiect este de peste 45.000...
Citeste mai multe...
* consilierii jude ț eni au aprobat în cadrul ș edin ț ei ordinare din luna trecut ă , transmiterea unui spa ț iu din cadrul Vilei L ă cr ă mioara din Sta ț iunea Lacu S ă rat, c ă tre Asocia ț ia format ă de CJ, Prim ă ria Br ă ila ș i Prim ă ria Chiscani * este vorba despre dou ă birouri, unde va...
Citeste mai multe...
* atât consilierii jude ț eni, cât ș i consilierii municipali au aprobat, recent, banii pe care îi vor aloca, de la buget, pentru sprijinirea activit ă ț ii Handbal Club ”Dun ă rea Br ă ila” în 2021 * este vorba despre 5.500.000 lei în total * consilierii jude ț eni ș i-au ales ș i un reprezentant...
Citeste mai multe...
* Consiliul Jude ț ean a aprobat plata cotiza ț iei c ă tre «Br ă ila Gaz» în 2021 * proiectul a fost aprobat în cadrul celei de-a doua ș edin ț e ordinare a CJ Br ă ila din luna aprilie * de ș i suma nu este mare, consilierii PNL au adus o serie de critici în leg ă tur ă cu participarea CJ Br ă...
Citeste mai multe...
* anun ț ul a fost f ă cut de pre ș edintele CJ Br ă ila, Francisk Chiriac, în cadrul celei mai recente ș edin ț e ordinare, în momentul aprob ă rii cotiza ț iei institu ț iei pe acest an c ă tre Asocia ț ia de Dezvoltare Intercomunitar ă ”ECO Dun ă rea” * Chiriac a precizat c ă , în 2022, Jude ț...
Citeste mai multe...
* procurorii Direcției Naționale Anticorupție Galați au dispus sesizarea instanței de judecată cu acordul de recunoaștere a vinovăției a unei inculpate, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de schimbarea a destinației fondurilor europene * la data faptelor, inculpata era președinte al unei...
Citeste mai multe...
* este un proiect adoptat, ieri, de c ă tre membrii CLM Br ă ila în cadrul unei ș edin ț e de îndat ă , care vizeaz ă aprobarea acordului de parteneriat pentru dezvoltare local ă între Municipiu ș i Asocia ț ia ”CED România - Centrul de Excelen ț ă pentru Diversitate” * potrivit primarului, bugetul...
Citeste mai multe...
* se întâmpl ă în subsolul blocului L de pe Calea Gala ț i, unde refuleaz ă apa rezidual ă dintr-o conduct ă de canalizare cu probleme * pre ș edintele de asocia ț ie se plânge c ă a tot f ă cut reclama ț ii c ă tre CUP Dun ă rea s ă vin ă s ă rezolve defec ț iunea * conducerea companiei de ap ă -...
Citeste mai multe...

Pagini