Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Ştiri politice

* dup ă ce pre ș edintele PSD Br ă ila, senatorul Ion Rotaru, a acuzat c ă liberalii au plagiat proiectul social-democra ț ilor privind plafonarea pre ț urilor la utilit ă ț i, deputatul PNL Alexandru Popa a venit la rândul s ă u cu un atac * liderul PNL Br ă ila a transmis un comunicat de pres ă...
Citeste mai multe...
* potrivit unui comunicat de pres ă semnat de senatorul PSD Ion Rotaru propunerea social-democra ț ilor privind plafonarea pre ț urilor la gaze ș i energie electric ă a fost copiat ă de c ă tre PNL ș i USR * cu toate acestea, ș eful PSD Br ă ila a atras aten ț ia c ă proiectul propus de liberali...
Citeste mai multe...
* pre ș edintele PNL Br ă ila, deputatul Alexandru Popa, a anun ț at c ă a luat decizia de a- ș i dona lunar indemniza ț ia parlamentar ă c ă tre persoane nevoia ș e de la nivelul jude ț ului nostru * liberalul sus ț ine c ă nu i se pare normal ca parlamentarii s ă o duc ă bine în condi ț iile în...
Citeste mai multe...
* pre ș edintele PSD Br ă ila Ion Rotaru s-a ar ă tat total dezam ă git de atitudinea colegilor s ă i din Senat din partea PNL-USR-UDMR, dup ă ce proiectul social-democra ț ilor menit s ă sprijine natalitatea în România a picat la vot * acesta i-a acuzat pe parlamentarii care au votat ”împotriv ă...
Citeste mai multe...
* avertizeaz ă deputatul PSD de Br ă ila, George-Adrian Paladi * într-un comunicat de pres ă , parlamentarul aten ț ioneaz ă c ă viitorul guvern „care se va instala dup ă ie ș irea definitiv ă din scen ă a lui Cî ț u ș i compania” va trebui s ă aib ă în vedere, urgent, m ă suri de protec ț ie ș i...
Citeste mai multe...
* asta acuz ă liberalii br ă ileni în cadrul unui comunicat de pres ă semnat de consilierul jude ț ean Alexandru Buc ă l ă u (foto) * acesta sus ț ine c ă este o problem ă grav ă ”de via ț ă ș i de moarte, care trebuie rezolvat ă cât mai urgent”, având în vedere tragedia de la Constan ț a În...
Citeste mai multe...

Pagini