Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* Guvernul ș i-a asumat prin Planul Na ț ional de Redresare ș i Rezilien ț ă c ă în anii urm ă tori, pân ă în 2025 va implementa o reform ă prin care vor fi reduse "stimulentele fiscale excesive" * unul din sectoarele vizate este cel al construc ț iilor * astfel, guvernul se angajeaz ă s ă reduc ă...
Citeste mai multe...
* un bucure ș tean care consum ă 125 de kW pe lun ă s-ar putea trezi de la 1 iulie cu o factur ă mai mare cu 15 lei la energie electric ă , în timp ce la acela ș i consum, un clujean ar putea pl ă ti cu 90 de lei mai mult, dac ă nu au încheiat noi contracte cu furnizorul ș i r ă mân la serviciul...
Citeste mai multe...
* social-democra ț ii au atras aten ț ia, ieri, c ă decizia de vaccinare anti-Covid a copiilor trebuie s ă fie personal ă , exprimat ă prin acordul p ă rin ț ilor * nu trebuie s ă se ajung ă la interzicerea accesului copiilor la ș coal ă sau evenimente în func ț ie de existen ț a certificatului de...
Citeste mai multe...
În urm ă cu câteva zile înainte de a fi anun ț at ă marea relaxare de c ă tre pre ș edintele Klaus Iohannis, 74 de organiza ț ii culturale din România au adresat a doua scrisoare deschis ă c ă tre administra ț ia preziden ț ial ă , primului ministru, ministrului Finan ț elor ș i ministrului...
Citeste mai multe...
Certificatul verde European va fi gata în luna iulie. Parlamentul European vrea să introducă şi o gratuitate. Să nu plătim pentru testul PCR, al cărui rezultat va apărea în acest certificat. Oficialii din 20 de ţări se opun categoric. Europarlamentarul Cristian Buşoi explică această măsură, prin...
Citeste mai multe...
* situa ț ia paturilor de Terapie intensiv ă pentru pacien ț ii cu COVID-19 este "mai bun ă " decât în s ă pt ă mânile trecute, a declarat, luni, într-o conferin ț ă de pres ă , ministrul S ă n ă t ă ț ii, Ioana Mih ă il ă * ea a precizat c ă duminic ă , la ora 17.00, erau libere la nivel na ț...
Citeste mai multe...

Pagini