Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ştiri administratie

* membrii CLM Br ă ila au aprobat, recent, 12 proiecte de hot ă râri privind indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea într-un fel sau altul a mai multor gr ă dini ț e din ora ș * în total este vorba despre 1.375.889,92 lei cu TVA Modernizări și reabilitări de grădinițe la Brăila...
Citeste mai multe...
* anun ț ul a fost f ă cut de pre ș edintele CJ Br ă ila, Francisk Chiriac, în cadrul celei mai recente ș edin ț e ordinare, în momentul aprob ă rii cotiza ț iei institu ț iei pe acest an c ă tre Asocia ț ia de Dezvoltare Intercomunitar ă ”ECO Dun ă rea” * Chiriac a precizat c ă , în 2022, Jude ț...
Citeste mai multe...
* consilierul PNL Alexandru Ionel a dorit s ă primeasc ă o explica ț ie din partea primarului Marian Dragomir în privin ț a faptului c ă nu s-a realizat un parc industrial la Br ă ila * edilul- ș ef a afirmat c ă municipalitatea a concesionat terenuri din Zona Liber ă în acest sens, îns ă a lansat...
Citeste mai multe...
* consilierii jude ț eni au aprobat în cadrul ș edin ț ei ordinare din 28 aprilie contribu ț ia anual ă pe care institu ț ia o aloc ă pentru administrarea Patinoarului acoperit din Municipiu * este vorba despre 300.000 lei * cu aceast ă ocazie, consilierii jude ț eni ai PNL Br ă ila au dorit s ă ș...
Citeste mai multe...
* pre ș edintele CJ Br ă ila, Francisk Chiriac, a vorbit recent despre necesitatea vaccin ă rii a cât mai multor br ă ileni împotriva virusului SARS-CoV-2 * acesta a intervenit la un proiect dezb ă tut pe ordinea de zi a ș edin ț ei ordinare din 28 aprilie, pentru a le transmite o rug ă minte...
Citeste mai multe...
* decizia a fost luat ă în cadrul celei mai recente ș edin ț e ordinare a CJ Br ă ila, prin vot secret * acesta l-a avut contracandidat pe liberalul Marian C ă p ă ț în ă , deja membru supleant în CA-ul spitalului * pre ș edintele Consiliului Jude ț ean Francisk Chiriac a venit cu un mesaj împ ă...
Citeste mai multe...
* luni s-a dat startul campaniei de lupt ă contra ț â n ț arilor care, profit â nd de ploile din ultima vreme, se î nmul ț esc vertiginos * timp de trei zile, elicopterul folosit î n delarvare a î mpr ă ș tiat Vectobac WG - biocid avizat de Ministerul S ă n ă t ă ț ii - peste b ă l ț i, lacuri ș i...
Citeste mai multe...

Pagini