Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ştiri administratie

* dac ă unirea dintre cele dou ă ora ș e pentru dezvoltarea zonei ce le desparte nu se va înf ă ptui, alternativa va fi asocierea între Prim ă ria Municipiului Br ă ila, Consiliul Jude ț ean Br ă ila ș i Prim ă ria V ă deni * aceast ă declara ț ie apar ț ine primarului Marian Dragomir, care a dat...
Citeste mai multe...
* ș eful Consiliului Jude ț ean, Francisk Chiriac, le-a transmis consilierilor locali din Chiscani s ă se decid ă odat ă în ceea ce prive ș te asocierea pentru dezvoltarea Sta ț iunii * primarul comunei sus ț ine c ă va încerca s ă poarte discu ț ii cu fiecare consilier în parte, pentru a vedea dac...
Citeste mai multe...
* asta a afirmat, ieri, pre ș edintele CJ Br ă ila Francisk Chiriac, cu precizarea c ă a ș teapt ă ca ministrul Ioan Dene ș s ă trimit ă exper ț i la Br ă ila pentru a vedea ce solu ț ie s-ar putea g ă si în leg ă tur ă cu faptul c ă nivelul Lacului S ă rat a sc ă zut foarte mult * acesta sus ț ine...
Citeste mai multe...
* la o s ă pt ă mân ă dup ă aprobarea prin ordonan ță de urgen ță a Codului administrativ, dar care nu a fost publicat în Monitorul Oficial, Guvernul Viorica D ă ncil ă a venit cu câteva modific ă ri * potrivit presei centrale, acestea se refer ă , printre altele, la faptul c ă autorit ăț ile...
Citeste mai multe...

Pagini