Mergi la conţinutul principal
ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRĂILA NR. 1612/17.04.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA DIN DATA DE 23 APRILIE 2024, SALA COMPANIEI DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A., ORA 09.00

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Încetarea de drept a mandatului de consilier local al Doamnei RĂDULESCU DANIELA – ELENA, ca urmare a aplicării prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. - avizul comisiei nr. 5

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Rectificarea bugetului local al Municipiului Brăila, pe anul 2024. - avizul comisiei nr. 1

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2024. - avizul comisiei nr. 1

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali Pătărlăgeanu Valentin și Tudose Daniel, membri în A.G.A. la societatea BRAICAR S.A. Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății „BRAICAR” S.A. Brăila, pe anul 2024. - avizul comisiei nr. 1

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Brăila, a contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, a contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii și a contului de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile, la 31.03.2024. - avizul comisiei nr. 1

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Modificarea articolului 2 din H.C.L.M. Brăila nr. 384/31.07.2023, referitoare la „Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare și modernizare clădire monument istoric Colegiul Național ”Gheorghe M. Murgoci”, Brăila», cu finanțare de la bugetul local, aprobați prin H.C.L.M. Brăila nr. 462/30.09.2021”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 612/31.10.2023. - avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Modificarea articolului 2 și a Anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 143/12.03.2024 referitoare la „Aprobarea asocierii Municipiului Brăila, prin Consiliul Local al Municipiului Brăila,  cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții «Modernizarea spațiilor publice din Cartierele Vizirului și Buzăului»”. - avizele comisiilor nr.1, 2 și 5
 2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brăila 2021 - 2030. - avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea Metodologiei de selecție a partenerilor relevanți din cadrul societății civile de la nivelul Zonei Urbane Funcționale Brăila. - avizele comisiilor nr. 1 și 4

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea cuantumului maxim și a condițiilor de acordare a prestațiilor financiare excepționale acordate pentrul anul 2024, la nivelul Municipiului Brăila. - avizele comisiilor nr. 1 și 4

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea suportului alimentar distribuit elevilor și preșcolarilor Școlii Gimnaziale „Anton Pann” pentru anul 2024. - avizele comisiilor nr. 1 și 4

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale POLIȚIEI LOCALE BRĂILA, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituția publică. - avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila și viceprimarii Municipiului Brăila, Doinița Ciocan și Jantea – Crican Alexandru privind: Acordul de principiu în vederea acordării scutirilor prevăzute la art. 20 din Legea nr. 186/2013, pentru obținerea titlului de parc industrial de către societatea GLORIOUS LIGHTING S.R.L. avizele comisiilor nr. 1 și 5

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea declanșării procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății BRAICAR S.A. Brăila, mandatul 2022 – 2026, pentru 1 post vacant. - avizul comisiei nr. 5

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea declanșării procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație ai REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA, mandatul 2022 – 2026, pentru 1 post vacant. - avizul comisiei nr. 5

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA. - avizul comisiei nr. 5

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 310/25.06.2019 referitoare la „Darea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a panourilor de afișaj electoral amplasate pe raza Municipiului Brăila”, conform procesului – verbal de casare nr. 2598/19.03.2024. - avizele comisiilor nr. 1, 2 și 5

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Modificarea elementelor de identificare pentru bunurile de uz public „Strada Cimbrului” și „spațiu verde” înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul A, poziția nr. 90 și la Capitolul G, Subcap. G6, poziția nr.83, conform documentației cadastrale, precum și înscrierea acestora în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. - avizul comisiei nr. 2
 2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea elementelor de identificare ale bunului imobil Complexul Rezidențial „Sf. Maria”, situat în comuna Vădeni, Sat Baldovinești, Județul Brăila, Calea Moș Anghel nr. 486, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poz. nr. 4, conform documentației cadastrale. - avizul comisiei nr. 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în Municipiul Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 15, aflat în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 89, Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Brăila, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 209765/3069 din 15.12.2023. - avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în Municipiul Brăila,    Șoseaua Râmnicu Sărat nr. 127, aflat în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila  nr.325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 105, Liceul Tehnologic „Gheorghe K. Constantinescu” Brăila, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2708/14.09.2023. - avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Declararea ca fiind bunuri de uz public local a imobilelor denumite generic „parcări” înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/2011, cu modificările și completările ulterioare, la Cap. G, Subcap. G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, pozițiile nr. 496, nr. 500, nr. 503, nr. 505, nr. 507 și nr. 509, precum și transmiterea acestora în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila. - avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea valorii de inventar a bunului de utilitate publică „Cimitirul Sfântul Constantin”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, modificat prin H.C.L.M. Brăila nr. 589/28.10.2022, la Capitolul G, Subcapitolul G10 - „Cimitire”, poziția nr. 1,  ca urmare a finalizării investiției „Reabilitare la interior și exterior a gardului cimitirului Sf. Constantin – 297 ml - Șoseaua Națională Veche - multianual”, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 262/08.01.2024. - avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brăila a unor imobile, modificarea și completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a finalizării obiectivului de investiții „Regenerare zone urbane degradate sector 1”, la Secțiunea I „Bunuri imobile” și Secțiunea a II – a „Bunuri mobile”, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 209281/3058/14.12.2023, declararea acestora ca fiind bunuri de utilitate publică, precum și transmiterea acestora către Serviciul de Utilitate Publică Seroplant Brăila, Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A. și societatea Luxten Lighting Company S.A., conform modalității de gestiune specifice. - avizele comisiilor nr. 1 și 2
 2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Secțiunea I „Bunuri imobile” și Secțiunea a II – a „Bunuri mobile” ca urmare a finalizării obiectivului de investiții „Amenajare Orășelul copiilor și SkatePark în Parcul Monument, Municipiul Brăila”, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 172768/25.10.2023, declararea bunurilor ca fiind de utilitate publică, precum și transmiterea acestora către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., Serviciul de Utilitate Publică Seroplant Brăila, Poliția Locală Brăila și societatea Luxten Lighting Company S.A., conform modalității de gestiune specifice. - avizele comisiilor nr.1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brăila a terenului în suprafață de 7002,00 mp, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 220 (lot1, lot 2/1/53)/2, identificat cu NCP 85323. – avizul comisiei nr. 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brăila a terenului în suprafață de 80,00 mp, situat în Brăila, str. Grigore Alexandrescu nr. 2B lot 1, identificat cadastral cu NCP 83990. – avizul comisiei nr. 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a unui mijloc fix, dat în administrare către Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Brăila, în vederea scoaterii din funcțiune, a casării și a valorificării, după caz, parte integrantă din imobilul situat în municipiul Brăila, str.Ghioceilor nr. 7, aflat în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, la Capitolul H, poziția nr. 64, conform procesului – verbal nr. 776/01.03.2023. - avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea art.4 din Regulamentul de vânzare, în condițiile Legii nr. 112/1995 coroborate cu Legea nr.10/2001, a imobilelor cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, precum și vânzarea imobilelor construite din fondurile statului, în condițiile Legii nr. 85/1992, a Decretului-lege nr. 60/1991 și a Legii nr. 244/2011, aprobat prin H.C.L.M. nr. 474/17.09.2020. - avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 4 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”. - avizul comisiei nr. 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe, aflate în proprietatea Municipiului Brăila și administrate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila. - avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 421/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare. - avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractelor de închiriere pentru terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila, în vederea desfășurării de activități comerciale diverse. - avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Perfectarea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 60/23451/12.08.2010, în sensul diminuării suprafeței cu 2,86 mp de la 18,86 mp la 16,00 mp, a terenului situat în Brăila, str.Oborului nr. 5 bis (fostă str. Oborului nr. 7), bl. AG7, parter, teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, pe care se află amplasat spațiul comercial, proprietatea societății FARMAVET S.A.avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Perfectarea unui act adițional la contractul de închiriere  nr.51/08.07.2005, în sensul diminuării suprafeței cu 9,10 mp de la 10,50 mp la 1,40 mp, a terenului situat în Brăila, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 40, bl. 5A, parter, adiacent apartamentului, teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, pe care se află amplasată o alee de acces. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila. – avizul comisiei nr. 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea novării contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului - verbal încheiat la data de 28.03.2024 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003. - avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 316,00 mp indiviz din 586,00 mp, situat în Brăila, str. Prahovei nr. 82, NCP 100525, în favoarea solicitanților ANTON NICU și ANTON GINA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3, C4, C5 și C6, proprietatea acestora. - avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 215,00 mp, situat în Brăila, str. Tecuci nr. 43, NCP 93419, în favoarea solicitantului BĂDIN ȘTEFAN, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestuia. - avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 19,00 mp indiviz din suprafața de 112,00 mp, situat în Brăila, str. Plutinei nr. 55 lot. 1 și 2, NCP 100638, în favoarea solicitanților BOIA FLORIN și BOIA OTILIA - RODICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2,  proprietatea acestora. - avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 128,00 mp indiviz din 258,00 mp, situat în Brăila, str. Ioan Slavici nr. 123, NCP 100909, în favoarea solicitanților POPESCU NICUȘOR și POPESCU GEORGETA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora. - avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea deplasării unei delegații a Municipiului Brăila, pentru a participa la Zilele Orașului Plevna – Bulgaria, ce se vor desfășura în perioada 13 – 16 mai 2024. - avizele comisiilor nr. 1 și 4

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea deplasării în orașul Bursa - Districtul Nilüfer, pentru a participa la Festivalul Sportului Nilüfer 2024, ce se va desfășura în perioada 16 – 20 mai 2024. - avizele comisiilor nr. 1 și 4

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea evaluării managementului la Casa de Cultură a Municipiului Brăila, pentru perioada ianuarie 2023 – decembrie 2023. - avizul comisiei nr. 4

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea evaluării managementului la Teatrul de Păpuși Brăila, pentru perioada ianuarie 2023 – decembrie 2023. - avizul comisiei nr. 4

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea evaluării managementului la Teatrul „Maria Filotti” Brăila, pentru perioada ianuarie 2023 – decembrie 2023. - avizul comisiei nr. 4

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 10. - avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ”Introducere terenuri în intravilan, Construire Centru Logistic, Anexe şi Clădiri Multifuncţionale, Repoziţionare Drum de Exploatare, Modificare Tramă Stradală, Accese şi Drumuri de Exploatare" la adresa din Municipiul Brăila Tarla 30 - Parcela 12, Tarla 30 - Parcela 11, Tarla 30 - Parcela 9, Tarla 30 - Parcela 14, Tarla 30 - Parcela 15, Tarla 30 - Parcela 10; nr. cad. 95523, 95528, 95529, 95530, 95534, 73707, 95535, iniţiat de Rizescu Gabriela Elena, Chiriac Oana Codruţa, Cîrstei Irina Maria, Marta Ioan și Marta Nelica. - avizul comisiei nr. 2

 

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2024.

 

 1. Alte probleme.

PRIMAR,

VIOREL – MARIAN DRAGOMIR

REDACTAT

SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

 


Invităm cititorii la dialog civilizat şi constructiv, bazat pe respect faţă de autori sau alţi cititori. Mesajele care conţin cuvinte obscene, anunţuri publicitare, atacuri la persoană, trivialităţi, jigniri, ameninţări şi cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislaţia în vigoare. Aceste tipuri de comentarii vor fi şterse de către moderatori şi pot duce până la blocarea accesului la a mai posta comentarii pe obiectivbr.ro. Totodată, autorul comentariului îsi asuma eventualele daune, în cazul unor actiuni legale împotriva celor publicate. Pentru a avea acces la comentarii si a putea comenta trebuie sa fiti logati in disqus.com / facebook.com / google.com / twitter.com in browserul in care accesati site-ul nostru.


 

 
 

• Director general: Monica Paraschiv

• Director: Silvia Preda

• Şef departament publicitate: Sorin Preda

• Redactor Şef: Florentin Coman

• Redactor Şef Adjunct: Ionuţ Condoliu

 • Adresa: Brăila, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etaj 2
 • Telefon: 0239-611053
 • Fax: 0239-611054
 • E-mail: redactie@obiectivbr.ro