Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* pre ș edintele Consiliului Jude ț ean Br ă ila, Francisk Chiriac, a anun ț at, recent, investi ț iile pe care le are în plan la Spitalul Jude ț ean Br ă ila, în 2021 * printre cele mai importante ț inte se num ă r ă reabilitarea Corpului A ș i a Corpului B ale spitalului, pe fonduri europene *...
Citeste mai multe...
* acesta exist ă înc ă din luna august 2020, îns ă consilierii jude ț eni au aprobat un act adi ț ional, vineri, în cadrul unei ș edin ț e extraordinare * dup ă cum a explicat pre ș edintele CJ Br ă ila Francisk Chiriac, este vorba despre o majorare a sumei de finan ț are pentru realizarea...
Citeste mai multe...
* DNA a reacţionat după ce, la data de 7 aprilie, judecătorii de la Tribunalul Vrancea au dispus achitarea inculpaţilor din dosarul cu fapte de corupţie, în care personajul principal este Gheorghe Bunesa Stancu, fost preşedinte al CJ Brăila * procurorii anticorupţie care au adus acuzaţii grave la...
Citeste mai multe...
* asta a anunţat preşedintele CJ Brăila, Francisk Chiriac, în cadrul şedinţei ordinare din 31 martie * acesta şi-a informat colegii că şedinţa ordinară din aprilie va avea loc în prima parte a lunii, deoarece va cuprinde proiectul privind bugetul judeţului şi nu doreşte ca lucrurile să întârzie şi...
Citeste mai multe...
* consilierii jude ț eni au aprobat documenta ț ia ș i indicatorii tehnico-economici, faza DALI pentru desfiin ț area acestui co ș de fum situat în Pavilionul A al Spitalului Jude ț ean * co ș ul a deservit în trecut fosta central ă termic ă dar ș i cl ă direa crematoriului spitalului, îns ă acum...
Citeste mai multe...
* pre ș edintele PMP Br ă ila, Viorel Botea, a vorbit recent despre planurile organiza ț iei pe care o conduce pe plan local * asta în contextul în care PMP ș i PNL au colaborat pentru Alegerile Locale ș i Parlamentare, ceea ce a condus ș i la un soi de parteneriat ulterior în consiliul municipal ș...
Citeste mai multe...
* dup ă ce au atras aten ț ia în CLM c ă , potrivit Codului Administrativ, la desemnarea reprezentan ț ilor consilierilor în Consiliile de Administra ț ie ș i în Adun ă rile Generale ale Ac ț ionarilor ar trebui respectat ă ”configura ț ia politic ă de la ultimele alegeri”, PNL-i ș tii au reluat...
Citeste mai multe...
* o cl ă dire-monument, de pe Str. Ana Aslan, nr. 27, zace de câ ț iva ani, f ă r ă a fi folosit ă , de ș i a fost reabilitat ă cu milioane de lei * autorit ă ț ile doresc s ă realizeze acolo un Muzeu al Umorului Desenat (idee a caricaturistului Costel P ă tr ă ș can), precum ș i o Bibliotec ă a...
Citeste mai multe...

Pagini