Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* potrivit procedurilor legale, Consiliul Local Municipal Br ă ila a aprobat rezultatul final de la concursul pentru managementul Teatrului ”Maria Filotti” * a ș a cum se ș tie, câ ș tig ă tor este regizorul Radu Leonard Nichifor * proiectul de hot ă râre a fost aprobat în ș edin ț a ordinar ă din...
Citeste mai multe...
* consilierii municipali au aprobat, recent, un proiect privind cuantumul unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecven ț ă din unit ă ț ile de înv ă ț ă mânt preuniversitar de stat, pe anul acesta * totodat ă , au stabilit num ă rul acestora la maxim 9.354 de burse Membrii Consiliului Local...
Citeste mai multe...
* concret, se extinde iluminatul public în 12 zone de pe raza municipiului * asta au aprobat, recent, membrii CLM Br ă ila * ace ș tia ș i-au dat girul pentru documenta ț ie, Studiul de Fezabilitate ș i indicatorii tehnico economici în cazul unui proiect care vizeaz ă extinderea iluminatului public...
Citeste mai multe...
* Consiliul Jude ț ean a aprobat plata cotiza ț iei c ă tre «Br ă ila Gaz» în 2021 * proiectul a fost aprobat în cadrul celei de-a doua ș edin ț e ordinare a CJ Br ă ila din luna aprilie * de ș i suma nu este mare, consilierii PNL au adus o serie de critici în leg ă tur ă cu participarea CJ Br ă...
Citeste mai multe...
* elevii ș i cadrele didactice ale unit ă ț ii de înv ă ț ă mânt au participat la prima mobilitatea virtual ă din cadrul proiectului * partenerii implica ț i în proiect au avut prilejul de a cunoa ș te sistemul educa ț ional turc ș i tradi ț iile locale, prin intermediul activit ă ț ilor virtuale,...
Citeste mai multe...
* psd-istul Costică Dobre, primarul comunei Șuțești, a anunțat pe rețelele de socializare că a reușit să igienizeze cimitirul din localitate și să repoziționeze crucile nerevendicate, înainte de noaptea de Înviere * acesta a postat și o serie de fotografii Primarul comunei Șuțești, PSD-istul...
Citeste mai multe...
* este vorba despre semaforizarea intersec ț iei de la Calea Gala ț i cu Strada Cezar Petrescu, o propunere recent ă a consilierului municipal PNL Ionel Alexandru, care nu a fost acceptat ă * viceprimarul Alexandru Jantea, pre ș edinte al Comisiei de siguran ț ă în trafic ș i circula ț ie în...
Citeste mai multe...
* în perioada 2 aprilie - 15 iunie 2021, Sec ț ia de Împrumut pentru Copii a Bibliotecii Jude ț ene deruleaz ă proiectul „ Prietenie… pe o… sfoar ă … virtual ă ” * ini ț iat de Biblioteca Jude ț ean ă „George Bari ț iu” din Bra ș ov, parteneriatul educa ț ional const ă în activit ă ț i practice...
Citeste mai multe...

Pagini