Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* pre ș edintele Consiliului Jude ț ean Br ă ila, Francisk Chiriac, a anun ț at, recent, investi ț iile pe care le are în plan la Spitalul Jude ț ean Br ă ila, în 2021 * printre cele mai importante ț inte se num ă r ă reabilitarea Corpului A ș i a Corpului B ale spitalului, pe fonduri europene *...
Citeste mai multe...
* consilierii municipali au aprobat completarea inventarului domeniului public al Municipiului Br ă ila cu dot ă rile montate ca urmare a extinderii sistemului de iluminat public pe ș apte str ă zi * instala ț iile de iluminat se vor preda pe baz ă de proces-verbal de predare-primire, c ă tre...
Citeste mai multe...
* Comisia European ă a aprobat investi ț ia de peste 240 de milioane de euro pentru extinderea ș i modernizarea sistemelor de ap ă ș i de epurare a apelor uzate din jude ț ul Br ă ila * pân ă în decembrie 2023, zeci de mii de br ă ileni din 66 de localit ă ț i ar trebui s ă aib ă ap ă potabil ă ș i...
Citeste mai multe...
* continu ă seria investi ț iilor care vizeaz ă m ă rirea capacit ă ț ii re ț elelor de distribu ț ie, ca s ă sc ă p ă m de problema avariilor din ultima perioad ă * astfel, dup ă investi ț ia de 9 milioane lei, în urma c ă reia trei mari cartiere ale Br ă ilei au instala ț ii de distribu ț ie a...
Citeste mai multe...
* potrivit conducerii Companiei de Utilit ă ț i "Dun ă rea", pân ă în decembrie 2023, 66 de localit ă ț i din jude ț ul Br ă ila vor avea ap ă potabil ă la standarde europene * este vorba de localit ă ț ile cu peste 50 de locuitori * vor fi realizate cu bani europeni sute de kilometri de re ț ele...
Citeste mai multe...
* ideea realiz ă rii acestui pod, materializat ă dup ă zeci de ani de a ș tept ă ri, vine cu o serie de beneficii importante pentru ora ș ul nostru * dezvoltarea f ă r ă precedent a infrastructurii rutiere ș i locurile de munc ă pentru numero ș i br ă ileni sunt doar începutul * pe termen lung, se...
Citeste mai multe...
* se prefigureaz ă una dintre cele mai mari investi ț ii din ultimii ani, dup ă ce Prim ă ria Br ă ilei a accesat fonduri nerambursabile pentru ș ase proiecte de anvergur ă * este vorba de modernizarea transportului electric pe B-dul Independen ț ei, Monument - Radu Negru, Calea Gala ț i ș i Ș...
Citeste mai multe...

Pagini