Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* potrivit procedurilor legale, Consiliul Local Municipal Br ă ila a aprobat rezultatul final de la concursul pentru managementul Teatrului ”Maria Filotti” * a ș a cum se ș tie, câ ș tig ă tor este regizorul Radu Leonard Nichifor * proiectul de hot ă râre a fost aprobat în ș edin ț a ordinar ă din...
Citeste mai multe...
* consilierii municipali au aprobat, în cadrul celei mai recente ș edin ț e ordinare, un proiect introdus suplimentar pe ordinea de zi, privind revocarea unei hot ă râri ce viza supraimpozitarea cu 500% a proprietarului unei cl ă diri istorice de pe Regal ă * este vorba despre cl ă direa de pe...
Citeste mai multe...
* consilierii municipali au aprobat, în ș edin ț a ordinar ă din luna mai, transferul în administrarea Companiei Na ț ionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a unor terenuri în suprafa ț ă de 5.881 mp * nu este primul transfer de acest gen care se realizeaz ă pentru relocarea...
Citeste mai multe...
* atât consilierii jude ț eni, cât ș i consilierii municipali au aprobat, recent, banii pe care îi vor aloca, de la buget, pentru sprijinirea activit ă ț ii Handbal Club ”Dun ă rea Br ă ila” în 2021 * este vorba despre 5.500.000 lei în total * consilierii jude ț eni ș i-au ales ș i un reprezentant...
Citeste mai multe...
* consilierii municipali au aprobat, recent, un proiect privind cuantumul unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecven ț ă din unit ă ț ile de înv ă ț ă mânt preuniversitar de stat, pe anul acesta * totodat ă , au stabilit num ă rul acestora la maxim 9.354 de burse Membrii Consiliului Local...
Citeste mai multe...
* concret, se extinde iluminatul public în 12 zone de pe raza municipiului * asta au aprobat, recent, membrii CLM Br ă ila * ace ș tia ș i-au dat girul pentru documenta ț ie, Studiul de Fezabilitate ș i indicatorii tehnico economici în cazul unui proiect care vizeaz ă extinderea iluminatului public...
Citeste mai multe...
* membrii CLM Br ă ila au aprobat, recent, 12 proiecte de hot ă râri privind indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea într-un fel sau altul a mai multor gr ă dini ț e din ora ș * în total este vorba despre 1.375.889,92 lei cu TVA Modernizări și reabilitări de grădinițe la Brăila...
Citeste mai multe...
* consilierul PNL Alexandru Ionel a dorit s ă primeasc ă o explica ț ie din partea primarului Marian Dragomir în privin ț a faptului c ă nu s-a realizat un parc industrial la Br ă ila * edilul- ș ef a afirmat c ă municipalitatea a concesionat terenuri din Zona Liber ă în acest sens, îns ă a lansat...
Citeste mai multe...

Pagini