Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* europarlamentarul PSD Br ă ila a f ă cut, recent, un comentariu pe re ț elele de socializare în leg ă tur ă cu lipsa de interes a guvernan ț ilor de a sprijini ș i impulsiona producerea de vaccinuri anti-COVID-19 ș i în ț ara noastr ă * acesta a pornit de la o declara ț ie a comisarului european...
Citeste mai multe...
* în prima s ă pt ă mân ă a lunii martie, au fost identificate înc ă cinci tipuri de m ă ș ti ajunse ilegal pe pia ț ă , trei fiind g ă site în România * un astfel de tip de m ă ș ti se adreseaz ă , culmea, copiilor cu vârste peste 3 ani * prima alert ă transmis ă de la începutul pandemiei a fost...
Citeste mai multe...
* pe 15 martie, poli ț i ș tii de imigrari din Br ă ila au depistat o femeie de 45 de ani din Republica Moldova care nu mai îndeplinea condi ț iile ș ederii pe teritoriul României * aceasta a fost sanc ț ionat ă cu avertisment ș i îndrumat ă s ă - ș i regelementeze dreptul de ș edere, în scop de...
Citeste mai multe...
* România va continua vaccinarea cu AstraZeneca, au decis reprezentan ț ii Comitetului Na ț ional de Coordonare a Activit ă ț ilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), Ministerului S ă n ă t ă ț ii, Institutului Na ț ional de S ă n ă tate Public ă ș i ai Agen ț iei Na ț ionale a...
Citeste mai multe...

Pagini