Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ȘTIRE ACTUALIZATĂ Situația s-a remediat, iar semafoarele in intersecție au fost repornite, după ce o echipă a Serviciului de Utilitate Publică, Administrare și Gospodărire Locală din cadrul Primăriei a intervenit asupra porțiunii de cablu afectate de suprasarcina din rețea. Lucrarea este, totuși,...
Citeste mai multe...
* pe 15 martie, poli ț i ș tii de imigrari din Br ă ila au depistat o femeie de 45 de ani din Republica Moldova care nu mai îndeplinea condi ț iile ș ederii pe teritoriul României * aceasta a fost sanc ț ionat ă cu avertisment ș i îndrumat ă s ă - ș i regelementeze dreptul de ș edere, în scop de...
Citeste mai multe...
* duminic ă seara, lucr ă tori ai Inspectoratului de Poli ț ie Jude ț ean Br ă ila au organizat o ac ț iune la nivelul jude ț ului ce a avut ca scop informarea cet ă ț enilor cu privire la noile modific ă ri legislative * prelungirea st ă rii de alert ă a adus ș i modificarea intervalului de...
Citeste mai multe...
* luni, 1 februarie, 29 de persoane care nu au respectat interdic ț iile privind circula ț ia în afara locuin ț ei au fost sanc ț ionate cu amenzi de 12.500 de lei * patru br ă ileni care nu au respectat m ă sura carantin ă rii au fost sanc ț iona ț i cu amend ă total ă de 5.500 lei În 24 de ore,...
Citeste mai multe...

Pagini