Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* pre ș edintele Consiliului Jude ț ean Br ă ila, Francisk Chiriac, a anun ț at, recent, investi ț iile pe care le are în plan la Spitalul Jude ț ean Br ă ila, în 2021 * printre cele mai importante ț inte se num ă r ă reabilitarea Corpului A ș i a Corpului B ale spitalului, pe fonduri europene *...
Citeste mai multe...
* aceasta este solu ț ia g ă sit ă de Spitalul Jude ț ean de Urgen ț ă (SJU) Br ă ila pentru a îmbun ă t ă ț i comunicarea dintre personalul medical ș i apar ț in ă tori * pentru fiecare corp Covid-19 – Boli Infec ț ioase, Sec ț ia E ș i Spitalul 3 – exist ă numere pentru telefon fix ș i mobil * în...
Citeste mai multe...

Pagini