Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* timp de opt ore, br ă ilenii pot vizita toate expozi ț iile muzeului, unde vor fi întâmpina ț i de personaje îmbr ă cate în costume de epoc ă * concomitent, vor fi prezentate filme, spectacole ș i recitaluri preg ă tite de muzeografi, profesori ai Liceului de Arte "Hariclea Darclee" ș i ai Ș...
Citeste mai multe...
* pe 2 iunie, dr. Costin Croitoru a ini ț iat demersuri la Secretariatul General al Guvernului pentru înfiin ț area, la Universitatea de Stat din Cahul, a unui Centru de Documentare a Istoriei Locale * centrul va avea c ă r ț i ap ă rute la Editura "Istros" a Muzeului Br ă ilei "Carol I" * tot...
Citeste mai multe...
* ignorând ploaia, speciali ș tii Sec ț iei Arheologie a Muzeului Br ă ilei "Carol I", în frunte cu directorul Costin Croitoru, au adus la Ș u ț e ș ti trusa de arheolog ș i echipamentul necesar investiga ț iilor arheologice * împreun ă cu deputatul George-Adrian Paladi ș i cu Prim ă ria Ș u ț e ș...
Citeste mai multe...
* miercuri, în cadrul întâlnirii cu presa, la care a fost prezent ș i pre ș edintele CJ, Francisk Chiriac, dr. Costin Croitoru a precizat c ă este de acord ca, în cl ă direa de pe Ana Aslan 27, s ă ia fiin ț ă o astfel de institu ț ie * "Ar fi primul Muzeu al Umorului din România", a precizat...
Citeste mai multe...
* este vorba de nouă artefacte, vase de lut din trei epoci diferite, cel mai vechi, descoperit la Brăiliţa, având o vechime de 6.500 de ani * acestea au fost aduse, în condiţii de maximă siguranţă, de la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, unde au fost trimise în urmă cu aproape jumătate de secol...
Citeste mai multe...
* " Expoziţia îşi propune să dezvăluie publicului minunile instinctului, creativităţii şi inventivităţii întâlnite la unele specii de insecte, peşti, păsări sau mamifere răspândite prin toate colţurile lumii", precizează şeful Secţiei Ştiinţele Naturii, Nicolae Onea Secţia Ştiinţele Naturii a...
Citeste mai multe...
* Sec ț ia Arheologie a Muzeului organizeaz ă un inedit concurs pentru elevi cu vârste între 6 ș i 14 ani, pasiona ț i de istorie, pictur ă ș i desen * premiile constau în accesul gratuit la expozi ț iile temporare sau permanente ale muzeului * festivitatea de premiere va avea loc în data de 12...
Citeste mai multe...
* expozi ț ia inaugurat ă s â mb ă t ă , 22 mai, la ora 12.00, apar ț ine artistului br ă ilean Walter M ă r ă cineanu ș i poate fi vizitat ă de miercuri p â n ă duminic ă , î ntre orele 10.00 ș i 18.00 Expozi ț ie nou ă la Galeria "Gheorghe Naum" a Muzeului Br ă ilei "Carol I", care poate fi...
Citeste mai multe...
* evenimentul are loc joi, 20 mai, la ora 18.00, în Sala "Regele Ferdinand I ș i Regina Maria" a institu ț iei din Pia ț a Traian nr. 3 * invita ț i: dr. Viorel Coman, dr. Zamfir B ă lan ș i dr. Maria Stoica, ș ef Sec ț ie Art ă a Muzeului Br ă ilei "Carol I" O nou ă lansare de carte la Muzeul Br ă...
Citeste mai multe...

Pagini