Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* numai pentru "munca la negru" au fost aplicate amenzi de 850.000 de lei, după ce au fost depistaţi mai bine de 60 de brăileni care lucrau fără forme legale * în perioada ianuarie - mai 2021, peste 1.000 de agenţi economici din domeniile construcţii, comerţ, reparaţii auto, transporturi, creditare...
Citeste mai multe...
* potrivit Inspectoratului Teritorial de Munc ă Br ă ila (ITM), în contextul actual, legiuitorul a considerat c ă este necesar s ă se acorde microîntreprinderilor anumite alternative * astfel, s-au modificat ș i simplificat procedurile în ceea de prive ș te fi ș a postului ș i eviden ț a orelor de...
Citeste mai multe...
* an de an, pe 28 aprilie, se s ă rb ă tore ș te Ziua interna ț ional ă a s ă n ă t ă ț ii ș i securit ă ț ii în munc ă , cunoscut ă ș i drept Ziua comemor ă rii victimelor accidentelor de munc ă * "S ă n ă tatea ș i siguran ț a la locul de munc ă este un drept fundamental al lucr ă torilor!"- a...
Citeste mai multe...
* angajatorii vor fi verifica ț i de c ă tre inspectorii ITM, dup ă ce s-a descoperit c ă afec ț iunile musculo-scheletice (AMS) afecteaz ă milioane de lucr ă tori din întreaga Europ ă * acestea afecteaz ă spatele, gâtul, umerii ș i membrele angaja ț ilor, ajungându-se pân ă la infirmitate * asta...
Citeste mai multe...
* inspectorii de munc ă îi informeaz ă constant pe românii care sunt în c ă utarea unui loc de munc ă în str ă in ă tate, pentru prevenirea abuzurilor * " Nu accepta cu u ș urin ț ă ofertele de munc ă f ă cute prin intermediul unor persoane sau anun ț uri online" este sfatul reprezentan ț ilor ITM...
Citeste mai multe...
* informa ț iile pot fi accesate direct pe site-ul Inspec ț iei Muncii, care a dat publicit ă ț ii un film subtitrat în limba român ă , realizat de autorit ă ț ile federale din landul Bavaria Informa ț ii de ultim ă or ă , postate pe site-ul Inspec ț iei Muncii, destinate tuturor cet ă ț enilor rom...
Citeste mai multe...
* peste 200 de salaria ț i de la Tracon, Promex, Mistral, Hagemaro Textil Fashion ș i Casa Hermosa SRL au fost concedia ț i în "anul pandemic 2020", în urma problemelor cauzate de Covid-19 * practic, din 885 de salaria ț i, 208 au fost concedia ț i, ș i asta numai la cinci din cele 15 companii care...
Citeste mai multe...
* pe parcursul anului trecut, peste 100 de angajatori br ă ileni au fost sanc ț iona ț i pentru nereguli constatate pe linia combaterii muncii f ă r ă forme legale * inspectorii Compartimentului munc ă nedeclarat ă au aplicat sanc ț iuni în valoare de 1.584.500 lei Având doar trei inspectori în...
Citeste mai multe...
* dup ă ce au avertizat în leg ă tur ă cu legalitatea m ă surilor luate la întoarcerea la munc ă a lucr ă torilor infecta ț i cu SARS CoV-2, reprezentan ț ii ITM iau atitudine ș i în leg ă tur ă cu subiectul vaccin ă rii * legal, angajatul nu poate fi obligat s ă se vaccineze * "Vaccinul anti-COVID...
Citeste mai multe...
* numai în domeniul relaţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 2.550 de controale la angajatori din municipiu şi judeţ * cele mai multe sancţiuni contravenţionale au fost aplicate pentru „munca la negru”, fiind depistate 186 de persoane * alte sute de angajatori au...
Citeste mai multe...

Pagini