Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* anun ț ul a fost f ă cut de pre ș edintele CJ Br ă ila, Francisk Chiriac, în cadrul celei mai recente ș edin ț e ordinare, în momentul aprob ă rii cotiza ț iei institu ț iei pe acest an c ă tre Asocia ț ia de Dezvoltare Intercomunitar ă ”ECO Dun ă rea” * Chiriac a precizat c ă , în 2022, Jude ț...
Citeste mai multe...
* pre ș edintele CJ Br ă ila, Francisk Chiriac, a vorbit recent despre necesitatea vaccin ă rii a cât mai multor br ă ileni împotriva virusului SARS-CoV-2 * acesta a intervenit la un proiect dezb ă tut pe ordinea de zi a ș edin ț ei ordinare din 28 aprilie, pentru a le transmite o rug ă minte...
Citeste mai multe...
* decizia a fost luat ă în cadrul celei mai recente ș edin ț e ordinare a CJ Br ă ila, prin vot secret * acesta l-a avut contracandidat pe liberalul Marian C ă p ă ț în ă , deja membru supleant în CA-ul spitalului * pre ș edintele Consiliului Jude ț ean Francisk Chiriac a venit cu un mesaj împ ă...
Citeste mai multe...
* acesta a încetat din viață în noaptea de marți spre miercuri, la Secția de Anestezie Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Județean de Urgență Brăila * potrivit președintelui CJ Brăila, Francisk Chiriac, primarul comunei Viziru dădea semne de îmbunătățire în ultima perioadă și fusese mutat într-o...
Citeste mai multe...
* asta a anunţat preşedintele CJ Brăila, Francisk Chiriac, în cadrul şedinţei ordinare din 31 martie * acesta şi-a informat colegii că şedinţa ordinară din aprilie va avea loc în prima parte a lunii, deoarece va cuprinde proiectul privind bugetul judeţului şi nu doreşte ca lucrurile să întârzie şi...
Citeste mai multe...
* problema unui sector de drum cuprins între comuna Surdila Greci ș i ora ș ul F ă urei, aflat într-o stare avansat ă de degradare, a fost ridicat ă , recent, de consilierul jude ț ean PNL, Alexandru Buc ă l ă u * acesta a f ă cut referire la drumul respectiv ca fiind DJ203, îns ă pre ș edintele CJ...
Citeste mai multe...
* în contextul neîn ț elegerilor ap ă rute pe tema înfiin ț ă rii Muzeului Umorului la Br ă ila, pre ș edintele CJ Br ă ila, Francisk Chiriac, a anun ț at c ă are de gând s ă ia cl ă direa de pe Ana Aslan nr. 27 din administrarea Muzeului Br ă ilei ”Carol I” ș i s ă o dea Bibliotecii Jude ț ene ”...
Citeste mai multe...

Pagini