Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* atât consilierii jude ț eni, cât ș i consilierii municipali au aprobat, recent, banii pe care îi vor aloca, de la buget, pentru sprijinirea activit ă ț ii Handbal Club ”Dun ă rea Br ă ila” în 2021 * este vorba despre 5.500.000 lei în total * consilierii jude ț eni ș i-au ales ș i un reprezentant...
Citeste mai multe...
* Consiliul Jude ț ean a aprobat plata cotiza ț iei c ă tre «Br ă ila Gaz» în 2021 * proiectul a fost aprobat în cadrul celei de-a doua ș edin ț e ordinare a CJ Br ă ila din luna aprilie * de ș i suma nu este mare, consilierii PNL au adus o serie de critici în leg ă tur ă cu participarea CJ Br ă...
Citeste mai multe...
* anun ț ul a fost f ă cut de pre ș edintele CJ Br ă ila, Francisk Chiriac, în cadrul celei mai recente ș edin ț e ordinare, în momentul aprob ă rii cotiza ț iei institu ț iei pe acest an c ă tre Asocia ț ia de Dezvoltare Intercomunitar ă ”ECO Dun ă rea” * Chiriac a precizat c ă , în 2022, Jude ț...
Citeste mai multe...