Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* este vorba despre sculptura ”Valurile Dunării”, realizată de Florin Strejac în cadrul Simpozionului Internaţional de Sculptură Monumentală ”Nicăpetre” Ediţia a III-a, 2018 * lucrarea va fi expusă pe Aleea Parcului, în faţa Bazinului Olimpic de Înot şi va fi iluminată pe timp de noapte *...
Citeste mai multe...
* decizia apar ț ine consilierilor jude ț eni, are au votat prelungirea cu înc ă doi ani a folosin ț ei gratuite a unui spa ț iu din Sala Polivalent ă , c ă tre Asocia ț ia Jude ț ean ă de Fotbal Br ă ila * proiectul de hot ă râre a fost aprobat în cadrul celei mai recente ș edin ț e a CJ Br ă ila...
Citeste mai multe...
* este vorba despre o dezbatere public ă referitoare la bugetul local, în care vor fi discutate teme precum transportul, bursele ș i condi ț iile din ș coli Consiliul Județean al Elevilor (CJE) Brăila își dorește o dezbatere publică referitoare la bugetul local! Concret, liderii elevilor vor să se...
Citeste mai multe...
* în contextul neîn ț elegerilor ap ă rute pe tema înfiin ț ă rii Muzeului Umorului la Br ă ila, pre ș edintele CJ Br ă ila, Francisk Chiriac, a anun ț at c ă are de gând s ă ia cl ă direa de pe Ana Aslan nr. 27 din administrarea Muzeului Br ă ilei ”Carol I” ș i s ă o dea Bibliotecii Jude ț ene ”...
Citeste mai multe...
* este vorba despre terenul de 1.252 mp de la intersec ț ia str ă zilor Mihail Sebastian cu Mihai Eminescu, unde poli ț i ș tii br ă ileni obi ș nuiesc s ă î ș i parcheze ma ș inile de ani de zile * consilierii municipali au aprobat, recent, un proiect de hot ă râre prin care solicit ă acest teren...
Citeste mai multe...
* consilierii jude ț eni au aprobat în cadrul primei ș edin ț e ordinare din acest an acordul de parteneriat cu Prim ă ria Municipiului Br ă ila pentru implementarea Programului-cadru al manifest ă rilor cultural-artistice din acest an * prin acest parteneriat, cele dou ă institu ț ii î ș i iau...
Citeste mai multe...

Pagini