Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* inspectorul ș colar general, C ă t ă lin Canciu (consilier municipal PNL), a acuzat, recent, c ă la nivelul Prim ă riei ș i a societ ă ț ii ”Braicar” s-ar orchestra o situa ț ie bizar ă privind abonamentele elevilor * dup ă ce a primit o situa ț ie de la operator, Canciu a anun ț at c ă dac ă în...
Citeste mai multe...
* consilierul municipal liberal C ă t ă lin Canciu a anun ț at în cadrul unei conferin ț e de pres ă recente c ă a solicitat deja un punct de vedere de la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în privin ț a denumirii statuii * acesta sus ț ine c ă autorul statuii a denumit-o ini ț ial ”Valurile...
Citeste mai multe...
* primarul Marian Dragomir a dorit ca inspectorul ș colar general, C ă t ă lin Canciu (consilier municipal PNL) s ă îi r ă spund ă la câteva întreb ă ri în leg ă tur ă cu testele rapide care s-au f ă cut în ș colile din Br ă ila, elevilor ș i profesorilor * cum Canciu a explicat c ă procedura este...
Citeste mai multe...
* înc ă un motiv de disput ă la Br ă ila, între primarul Marian Dragomir ș i inspectorul ș colar general C ă t ă lin Canciu, de aceast ă dat ă legat de posibilitatea elevilor de a oferi m ă r ț i ș oare ș i flori profesorilor pe 1 ș i 8 Martie * Canciu a acordat un interviu Mediafax.ro în care a...
Citeste mai multe...
* pe 12 februarie, inspectorul ș colar general C ă t ă lin Canciu a schimbat doi directori de liceu din jude ț ul Br ă ila pe motiv c ă ar fi implica ț i politic * vorbim despre Mihaela N ă st ă sescu de la Liceul Tehnologic “Nicolae Titulescu” Însur ă ț ei ș i de prof. Mirela Cazacu de la Liceul...
Citeste mai multe...
* acesta a fost r ă spunsul noului inspector ș colar general atunci când redactorii “Obiectiv” l-au întrebat dac ă va promova pe posturi de directori oameni ai PNL-ului, partid din care acesta face parte * Canciu ne-a mai spus c ă toate deciziile pe care le va lua vor avea la baz ă cre ș terea...
Citeste mai multe...
* este vorba despre o modificare la un proiect din 2018 privind eficientizarea energetic ă a Gr ă dini ț ei cu program prelungit nr. 47 - ”Pinochio”, aprobat ă recent în CLM Br ă ila * liberalul C ă t ă lin Canciu a solicitat l ă muriri suplimentare privind valoarea de aproape 5 miliarde lei vechi...
Citeste mai multe...

Pagini