Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Procedură nouă de eliberare a certificatului fiscal

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Brăila a anunţat că, începând din această lună, va aplica o nouă procedură în ce priveşte eliberarea la solicitarea contribuabililor - persoane fizice şi juridice -, a certificatului fiscal.
Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi poate fi utilizat de persoana interesată pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării. În cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data eliberării. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal. "Eliberarea certificatului de atestare fiscală este supusă taxelor extrajudiciare de timbru. Fac excepţie certificatele de atestare fiscală eliberate de organul fiscal la solicitarea autorităţilor publice sau din oficiu", se arată în materialul de presă al instituţiei. Certificatul de atestare fiscală se întocmeşte în 2 exemplare originale, cu precizarea că în situaţia în care contribuabilul doreşte să obţină mai multe exemplare trebuie să menţioneze în cerere numărul de exemplare solicitate. În acest caz, taxa extrajudiciară de timbru se plăteşte o singură dată, indiferent de numărul de exemplare solicitate. În cazul contribuabililor mari şi mijlocii care solicită eliberarea certificatului de atestare fiscală prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, organul fiscal competent emite certificatul şi îl comunică contribuabilului în aceeaşi modalitate. În acest caz, contribuabilul imprimă certificatul de atestate fiscală pe hârtie şi îl prezintă Administraţiei Finanţelor Publice în a cărei rază teritorială acesta îşi are domiciliul fiscal, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul, prin semnarea de către conducătorul administraţiei finanţelor publice şi aplicarea ştampilei.
Certificatul de atestare fiscală este documentul care reflectă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii