Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Noutăţi ale codului de procedură fiscală

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Brăila informează contribuabilii că, începând cu data de 17 septembrie 2011, a intrat în vigoare O.G nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
Redăm, în sinteză, câteva dintre modificările şi completările aduse codului de procedura fiscală, care intră în vigoare la 1 octombrie, cu menţiunea că, prevederile care au alte termene de intrare în vigoare le vom prezenta la momentele respective, pentru fiecare situaţie în parte.
Una dintre noutăţi o constituie modificarea ordinii de stingere a obligaţiilor fiscale, în sensul stingerii cu prioritate a tuturor obligaţiilor principale în ordinea vechimii acestora şi apoi a accesoriilor în ordinea vechimii acestora, pentru a se evita acumularea de noi accesorii în sarcina contribuabilului. În cazul în care suma plătită nu acoperă obligaţiile fiscale datorate unui buget sau fond, distribuirea, în cadrul fiecărui buget sau fond, se face în urmatoarea ordine: pentru toate impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă; pentru toate celelalte obligaţii fiscale principale; pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor prevăzute anterior. Această prevedere intră în vigoare la 1 octombrie 2011 .
O altă modificare se referă la reglementarea posibilităţii organului fiscal de a înscrie în certificatul de atestare fiscală sumele certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul solicitant le are de încasat de la autorităţi contractante definite potrivit OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006. Înscrierea se face în baza unui document eliberat de autoritatea contractantă prin care se certifică faptul că sumele sunt certe, lichide şi exigibile.
Altă noutate constă în reglementarea ordinii de comunicare a actului administrativ fiscal. Noul act normativ stabileşte ordinea de comunicare a actului administrativ fiscal în sensul că acesta se comunică cu prioritate prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În cazul în care comunicarea actului administrativ fiscal nu este posibilă prin poştă, actul administrativ fiscal se comunică utilizând cel puţin unul dintre următoarele mijloace: prin remiterea acestuia de către persoanele împuternicite ale organului fiscal sau prin prezentarea contribuabilului/ împuternicitului la sediul organului fiscal, dacă se asigură primirea, sub semnatură, a actului administrativ fiscal; prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia. Comunicarea actului administrativ fiscal se realizează prin publicitate numai în cazul în care comunicarea nu a fost posibilă prin celelalte mijloace prezentate anterior.
Categorie articol: 

Comentarii