Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* a sc ă zut inciden ț a dar ș i gravitatea cazurilor de risip ă a banului public în rândul autorit ă ț ilor publice locale * raportul de activitate pe anul trecut al Cur ț ii arat ă c ă prejudiciile ș i veniturile suplimentare, stabilite în urma misiunilor de audit, s-au situat la mai pu ț in de...
Citeste mai multe...
* companiile mari p ă streaz ă tradi ț ia primei de Cr ă ciun, chiar dac ă în multe cazuri se rezum ă la “gesturi” simbolice * exist ă ș i excep ț ii în care generozitatea Mo ș ului-Angajator este de invidiat pentru mul ț i dintre angaja ț ii br ă ileni: navali ș tii primesc o prim ă de 900 lei,...
Citeste mai multe...

Pagini