Mergi la conţinutul principal
ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRĂILA Nr. 1905/23.05.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA DIN DATA DE 29 MAI 2024, SALA COMPANIEI DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A., ORA 09.00

 1. Depunere jurământ.
 2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 569/23.10.2020 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”, completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 609/13.11.2020 și modificată prin H.C.L.M. Brăila   nr. 676/26.11.2020, H.C.L.M. Brăila nr. 328/16.07.2021, H.C.L.M. Brăila nr. 379/07.07.2022, H.C.L.M. Brăila nr. 415/15.07.2022, H.C.L.M. Brăila nr. 430/29.07.2022 și H.C.L.M. Brăila        nr. 517/30.09.2022. - avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5
 3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexelor nr. 1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 486/27.09.2023, referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Brăila”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 544/29.09.2023. - avizul comisiei nr. 4
 4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea contului de execuţie al bugetului local al municipiului Brăila, a contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, precum şi a situaţiilor financiare, inclusiv a anexelor la acestea, pe anul 2023. - avizul comisiei nr. 1
 5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 52/12.02.2024 referitoare la „Aprobarea documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții – D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Renovare energetică a imobilului amplasat pe Calea Galați nr. 346 – corp C2»”. - avizele comisiilor nr. 1 și 2
 6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Proiectului «Renovare energetică a imobilului amplasat pe Calea Galați nr. 346 – corp C2» și a cheltuielilor legate de proiect. - avizele comisiilor nr. 1 și 2
 7. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea devizului general, a devizului general pentru cheltuieli eligibile, precum și a devizului general pentru cheltuieli neeligibile, actualizate la faza PT, pentru proiectul <Renovare energetică Școala Gimnazială nr. 11 „Ion Luca Caragiale” – Brăila>. - avizele comisiilor nr. 1 și 2
 8. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Devizului general, Devizului general pentru cheltuieli eligibile și a Devizului general pentru cheltuieli neeligibile, actualizate la Faza PT, pentru proiectul „Renovare energetică Grădinița cu program prelungit  nr. 8 – Brăila”. - avizele comisiilor nr. 1 și 2
 9. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila. - avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5
 10. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea costului unitar pentru serviciul de transport public local de călători prin curse regulate prestat cu autobuzele electrice și a actului adițional nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local în Municipiul Brăila nr. 13828/11.06.2020. - avizele comisiilor nr. 1 și 2
 11. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea sumelor obținute de unitățile de cult prin aplicarea criteriilor de acordare a punctajului, conform  Anexei nr.3 la Regulamentul pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.231/31.05.2018 și modificat prin H.C.L.M. Brăila nr.186/23.04.2021. - avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5
 12. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brăila 2021 – 2030. - avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5
 13. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Metodologiei de selecție a partenerilor relevanți din cadrul societății civile de la nivelul Zonei Urbane Funcționale Brăila. - avizele comisiilor nr. 1 și 4
 14. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila, doamna Viceprimar Doinița Ciocan și domnul Viceprimar Alexandru Jantea – Crican privind: Aprobarea Acordului de încetare a Contractului de asociere nr. 21762/31.05.2012, încheiat între Municipiul Brăila și Asociația Română pentru Reciclare „ROREC” și a preluării cu titlu gratuit, în domeniul privat al Municipiului Brăila, a centrului de colectare și reciclare a deșeurilor electrice și electronice rezultat din Contractul de asociere, situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 41 lot 2, precum și transmiterea acestui imobil în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila. - avizele comisiilor nr. 1, 2 și 5
 15. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Județului Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila, în domeniul public al Municipiului Brăila și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, a terenului situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 52 lot 1/1, în suprafață de 2996,00 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 100860. - avizul comisiei nr. 2
 16. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea elementelor de identificare din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul A și la cap. G subcap. G6 și subcap. G8 pentru amplasamentele pe care urmează să se amplaseze puncte de reîncărcare vehicule electrice, ca urmare a implementării proiectului „Achiziția de vehicule nepoluate (tramvaie) destinate transportului public Brăila - Chiscani”, conform documentației cadastrale, precum și înscrierea acestora în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. - avizul comisiei nr. 2
 17. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea valorii de inventar a bunului de utilitate publică „Cimitirul Brăilița 1”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, modificat prin H.C.L.M. Brăila nr. 589/28.10.2022, la Capitolul G, Subcapitolul G10 - „Cimitire”, poziția nr. 4,  ca urmare a finalizării investiției „Modernizarea sediului, extinderea și modernizarea toaletei publice din cimitirul Brăilița 1”, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4097/14.03.2024. - avizele comisiilor nr. 1 și 2
 18. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea elementelor de identificare și a valorilor de inventar ale imobilului denumit generic „Creșă”, situat în Municipiul Brăila, str. Nicolae Titulescu nr. 119, aflat în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 150, conform documentației cadastrale, a raportului de evaluare nr. 60370/2024 și a procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 55745/634/03.04.2024, precum și declararea acestuia ca fiind de interes public local. - avizele comisiilor nr. 1 și 2
 19. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, la Secțiunea a II-a, „BUNURI MOBILE” Anexa nr. 2 – „Bunuri mobile transmise în vederea exploatării societății BRAICAR S.A.”, poziția nr.4, conform procesului – verbal de recepție al autobuzului electric cu nr.65118/722/12.04.2024, declararea acestuia ca fiind bun de uz public local, precum și transmiterea acestuia societății BRAICAR S.A. Brăila, în vederea exploatării. - avizele comisiilor nr. 1 și 2
 20. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Secțiunea I - a „Bunuri imobile” și Secțiunea a II – a „Bunuri mobile” ca urmare a finalizării obiectivului de investiții „Modernizare transport electric Bulevardul Independenței”, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 176766/2635/01.11.2023 și a documentației cadastrale, declararea bunurilor ca fiind de uz public local, precum și transmiterea acestora către Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., societatea Braicar S.A., Serviciul de Utilitate Publică Seroplant Brăila, Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila și societatea Luxten Lighting Company S.A., conform modalității de gestiune specifice. - avizele comisiilor nr. 1 și 2
 21. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 421/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare. - avizele comisiilor nr. 1 și 2
 22. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere pentru terenul ce aparține domeniului public al municipiului Brăila, situat în str. Ardealului nr. 33, bl. Progresul, în vederea desfășurării de activități comerciale diverse.- avizele comisiilor nr. 1 și 2
 23. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului public și privat al Municipiului Brăila. - avizul comisiei nr. 2
 24. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public al Municipiului Brăila în domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafață de 261,00 mp situat în Brăila, Cartier Lacu Dulce, str. Dorului – Cazasului, amplasament 1, lot 1/1/39/4 lot 2. - avizul comisiei nr. 2
 25. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila. - avizul comisiei nr. 2
 26. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”. – avizele comisiilor nr. 1, 2 și 5
 27. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 70,00 mp, situat în Brăila, str. Magaziilor FN, NCP 100999, în favoarea societății ENDAGRO INVEST S.R.L, în vederea extinderii construcțiilor existente în str. Magaziilor nr. 123. - avizele comisiilor nr. 1 și 2
 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 264,00 mp, situat în Brăila, str. Grădinarilor nr. 35, NCP 100178, în favoarea solicitantei SAVA MARIANA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acesteia. - avizele comisiilor nr. 1 și 2
 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu nr. 6 (fostă Zona Industrială de Sud, lot 78), în suprafaţă de 257,04 mp (258 mp), NCP 74741, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 336/28.09.2004 în favoarea domnului NEAGU CRISTI - OCTAVIAN. - avizul comisiei nr. 2
 2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru cumpărarea imobilului situat în Brăila, Calea Galați nr. 8, bl. 11 Iunie, parter, ap. 0.4, ap. 0.1, ap. 0.2. - avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5
 3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Atribuirea denumirii de „Strada Nucilor”, drumului de acces – proprietate privată, situat în Brăila, Tarlaua 19, Parcela 196/17/3, Lot 5, drum ce reprezintă cale de acces către loturile proprietate privată destinate construirii de locuințe și includerea acesteia în Nomenclatorul Stradal al Municipiului Brăila. - avizul comisiei nr. 2
 4. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Acordarea unui ajutor de urgenţă unei persoane, aflate într-o situație deosebită de natură medicală. - avizele comisiilor nr. 1 și 4
 5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru obiectivul <Construire Locuință P+1E>, la adresa din Municipiul Brăila, str. Alecu Russo nr. 56, inițiat de domnul Androne Stănel – Iulian și doamna Androne Lica. - avizul comisiei nr. 2
 6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru obiectivul <Construire Locuință P+1E, Foișor și Împrejmuire Teren>, la adresa din Municipiul Brăila, str. Bărăganului nr. 60 Lot 2, inițiat de domnul Ion Dănuț și doamna Ion Anca. - avizul comisiei nr. 2
 7. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2024.
 8. Raport privind modalitatea de utilizare a sumelor primite și utilizate pentru buna desfășurare a activității instituțiilor publice de spectacole, respectiv Teatrul „Maria Filotti” și Teatrul de Păpuși, în anul 2023.
 9. Alte probleme.

PRIMAR,

VIOREL – MARIAN DRAGOMIR

REDACTAT

 SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

 


Invităm cititorii la dialog civilizat şi constructiv, bazat pe respect faţă de autori sau alţi cititori. Mesajele care conţin cuvinte obscene, anunţuri publicitare, atacuri la persoană, trivialităţi, jigniri, ameninţări şi cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislaţia în vigoare. Aceste tipuri de comentarii vor fi şterse de către moderatori şi pot duce până la blocarea accesului la a mai posta comentarii pe obiectivbr.ro. Totodată, autorul comentariului îsi asuma eventualele daune, în cazul unor actiuni legale împotriva celor publicate. Pentru a avea acces la comentarii si a putea comenta trebuie sa fiti logati in disqus.com / facebook.com / google.com / twitter.com in browserul in care accesati site-ul nostru.


 

 
 

• Director general: Monica Paraschiv

• Director: Silvia Preda

• Şef departament publicitate: Sorin Preda

• Redactor Şef: Florentin Coman

• Redactor Şef Adjunct: Ionuţ Condoliu

 • Adresa: Brăila, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etaj 2
 • Telefon: 0239-611053
 • Fax: 0239-611054
 • E-mail: redactie@obiectivbr.ro