Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Trebuie depuse situatiile financiare pe anul trecut

Persoanele juridice, indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate si de reglementarile contabile aplicabile, au obligatia de a intocmi si depune situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2007, la Administratiile financiare teritoriale.
Situatiile financiare anuale se vor intocmi avindu-se in vedere formatele prevazute de Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 2374/12 decembrie 2007. In acest scop, persoanele juridice vor procura de la unitatile teritoriale ale Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP) Braila discheta continind formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta. Apoi, vor depune la Administratiile financiare de domiciliu discheta si situatiile financiare anuale, listate, semnate si stampilate. In plus, vor mai depune o copie a raportului administratorului, procesul verbal al adunarii generale a actionarilor ori asociatilor, raportul auditorului financiar sau cenzorului, declaratia scrisa a persoanelor prevazute prin lege, prin care isi asuma raspunderea pentru situatiile financiare anuale. Situatiile financiare anuale vor fi intocmite de catre directorul economic, contabilul sef al societatii or persoana autorizata, potrivit legii, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
De precizat ca situatiile financiare respective se intocmesc in lei. Totodata, persoanele juridice vor completa codul privind activitatea desfasurata, potrivit Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala - CAEN, aplicabila la data de 31 decembrie 2007.

Nedepunerea documentelor se sanctioneaza cu amenda

Societatile comerciale, companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare trebuie sa depuna situatiile financiare in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pina la 31 decembrie 2007 si care au obligatia sa depuna o declaratie pe proprie raspundere in acest sens, trebuie sa depuna situatiile financiare in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
Nedepunerea situatiilor financiare anuale sau a declaratiilor de inactivitatea la termenele legal stabilite, precum si prezentarea unor situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii