Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* br ă ilenii au aprins, ieri, lumân ă ri la mormintele celor r ă posa ț i ș i le-au dat de poman ă ou ă ro ș ii, cozonac ș i alte bun ă t ă ț i * cei mai mul ț i credincio ș i au fost la Cimitirele "Sf. Constantin" ș i "Sf. Maria" * anul acesta nu s-au semnalat incidente, chiar dac ă cer ș etorii...
Citeste mai multe...
* anun ț ul a fost f ă cut de pre ș edintele CJ Br ă ila, Francisk Chiriac, în cadrul celei mai recente ș edin ț e ordinare, în momentul aprob ă rii cotiza ț iei institu ț iei pe acest an c ă tre Asocia ț ia de Dezvoltare Intercomunitar ă ”ECO Dun ă rea” * Chiriac a precizat c ă , în 2022, Jude ț...
Citeste mai multe...
* afirm ă parlamentarul PNL, subliniind c ă ministerul Agriculturii a prelungit sesiunea de primire a cererilor de finan ț are pentru subm ă sura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” De când a fost ales deputat PNL de Brăila, tânărul Alexandru Popa s-a preocupat constant de soarta...
Citeste mai multe...
* pân ă în luna iunie, br ă ilenii pot admira zecile de lucr ă ri de grafic ă expuse la Galeria de Art ă din Pia ț a Traian * au expus lucr ă ri membrii Uniunii Arti ș tilor Plastici din România - Filiala Br ă ila, inclusiv Gheorghe Mosorescu, Svetlana Potâng ă , Hugo M ă r ă cineanu, Florentina...
Citeste mai multe...
* dup ă ce timp de câteva luni a ocupat postul de director interimar al institu ț iei, Radu Nichifor s-a înscris ș i a câ ș tigat concursul de proiecte de management organizat de Prim ă ria Brăila Oficial, regizorul Radu Leonard Nichifor va fi managerul Teatrului ”Maria Filotti” din Brăila în...
Citeste mai multe...
Data: 11 mai 2021 Lansarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale, str. Râmnicu Sărat, nr.104, comuna Jirlău, jud. Brăila” Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Jirlău , în calitate de Beneficiar, implementează proiectul intitulat „ Reabilitarea și...
Citeste mai multe...

Pagini