Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* popularii br ă ileni s-au întâlnit, ieri, la Regal Ballroom (fostul Club Progresul), în prezen ț a pre ș edintelui de la Centru, Cristian Diaconescu * acesta a venit în Br ă ila pentru a sta de vorb ă cu colegii de partid în leg ă tur ă cu organizarea pentru Alegerile Par ț iale ce vor avea loc...
Citeste mai multe...
* decizia a fost luat ă în cadrul celei mai recente ș edin ț e ordinare a CJ Br ă ila, prin vot secret * acesta l-a avut contracandidat pe liberalul Marian C ă p ă ț în ă , deja membru supleant în CA-ul spitalului * pre ș edintele Consiliului Jude ț ean Francisk Chiriac a venit cu un mesaj împ ă...
Citeste mai multe...
* fostul inspector ș colar general sus ț ine c ă prelungirea vacan ț ei de prim ă var ă nu reprezint ă altceva decât un sprijin pentru pandemie * Botea consider ă c ă valul trei al pandemiei se va înregistra în luna mai sau începutul lunii iunie, motiv pentru care nu se ș tie dac ă la terminarea...
Citeste mai multe...
* președintele PMP Brăila, Viorel Botea, ne-a contactat, vineri, după o discuție purtată cu colegul său demisionar, Ionel Adetu, pentru a-și exprima părerea de rău privind decizia acestuia * întrebat cine ar putea deveni noul secretar general al organizației județene, Botea a afirmat că nici măcar...
Citeste mai multe...
* pre ș edintele PMP Br ă ila, Viorel Botea, a vorbit recent despre planurile organiza ț iei pe care o conduce pe plan local * asta în contextul în care PMP ș i PNL au colaborat pentru Alegerile Locale ș i Parlamentare, ceea ce a condus ș i la un soi de parteneriat ulterior în consiliul municipal ș...
Citeste mai multe...
* deciziile au fost adoptate în cadrul Congresului partidului, ce a avut loc în urmă cu o săptămână * Botea s-a arătat extrem de încântat, punctând că ”este un câştig foarte mare” pentru organizaţia PMP Brăila * acesta conduce Departamentul de Învăţământ, Ştiinţă, Cercetare, Tineret şi Sport din...
Citeste mai multe...
* nemul ț umit de modul în care s-a f ă cut înl ă turarea sa de la conducerea Inspectoratului, acesta a contestat ordinul privind încetarea deta ș ă rii pe func ț ia de inspector ș colar general, dat în luna ianuarie, atunci când în locul s ă u a fost numit C ă t ă lin Canciu * de ș i a pierdut în...
Citeste mai multe...
* începând de vinerea trecut ă , Viorel Botea a fost înlocuit din func ț ia de inspector ș colar general de C ă t ă lin Canciu, care pân ă atunci ocupa func ț ia de adjunct * schimbarea vine la circa un an ș i jum ă tate dup ă ce Botea era numit în fruntea ISJ Br ă ila dup ă expirarea mandatului...
Citeste mai multe...

Pagini