Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* se întâmpl ă în subsolul blocului L de pe Calea Gala ț i, unde refuleaz ă apa rezidual ă dintr-o conduct ă de canalizare cu probleme * pre ș edintele de asocia ț ie se plânge c ă a tot f ă cut reclama ț ii c ă tre CUP Dun ă rea s ă vin ă s ă rezolve defec ț iunea * conducerea companiei de ap ă -...
Citeste mai multe...