Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* proprietarii ma ș inilor nu aveau asigurare Casco ș i spun c ă vor cere desp ă gubiri de la administratorul parc ă rii cu plat ă , recte SUPAGL * oamenii se plâng c ă salcâmul în cauz ă d ă dea semne mai demult c ă st ă s ă cad ă ș i c ă s-ar fi f ă cut mai multe cereri de t ă iere c ă tre Prim ă...
Citeste mai multe...
* este vorba despre terenul de pe strada Mihail Sebastian, unde în prezent func ț ioneaz ă o parcare a Poli ț iei, pe care municipalitatea dore ș te s ă o reabiliteze * consilierii jude ț eni liberali, în frunte cu Vasile Constantin Varga, au dorit s ă ș tie dac ă parcarea va fi una cu plat ă * pre...
Citeste mai multe...
* colțurile nerotunjite ale unui scuar din cadrul noii parcări date în folosință în zona blocurilor AF din cartierul Obor incomodau manevrele făcute de șoferi * sătui să își zgârie mașinile de o bordură ieșită în afară, locatarii au rezolvat singuri problema Sute de locuri noi de parcare au apărut...
Citeste mai multe...
* este vorba despre terenul de 1.252 mp de la intersec ț ia str ă zilor Mihail Sebastian cu Mihai Eminescu, unde poli ț i ș tii br ă ileni obi ș nuiesc s ă î ș i parcheze ma ș inile de ani de zile * consilierii municipali au aprobat, recent, un proiect de hot ă râre prin care solicit ă acest teren...
Citeste mai multe...
* după ce centrala a fost demolată astă toamnă, de câteva zile au început lucrările de amenajare a parcării A trebuit să treacă ani și ani de zile până când a fost demolat “turnul groazei”, mai exact coșul de fum al centralei termice dezafectate de la intersecția străzii Ghioceilor cu strada...
Citeste mai multe...
* singura parcare amenajat ă , cea de pe latura str ă zii 1 Decembrie 1918, este destinat ă , teoretic, doar clien ț ilor, îns ă de multe ori comercian ț ii intr ă cu ma ș inile de marf ă , ocupând mai multe locuri concomitent * amenajarea unui spa ț iu destinat desc ă rc ă rii m ă rfurilor, astfel...
Citeste mai multe...
* timp de o s ă pt ă mân ă , poli ț i ș tii au urm ă rit modul în care parcheaz ă br ă ilenii în zona supermarketurilor, unii ocupând nejustificat locurile destinate persoanelor cu handicap * s-a ac ț ionat pentru respectarea normelor privind protec ț ia ș i promovarea drepturilor persoanelor cu...
Citeste mai multe...
* terenul viran din Centrul Vechi unde î ș i ț in autoturismele pe timpul zilei angaja ț ii Inspectoratului de Poli ț ie nu a fost amenajat nici pân ă la ora actual ă într-o parcare propriu-zis ă , de ș i Consiliul Jude ț ean promite de doi ani acest lucru * între timp, p ă mântul a început s ă se...
Citeste mai multe...

Pagini