Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* complexul balnear ofer ă servicii pentru persoanele care sufer ă de diverse afec ț iuni, de la bolile reumatice la boli de piele * terapia cu tratamentul cu n ă mol, utilizat în combina ț ie cu ap ă s ă rat ă , ne face mai rezisten ț i în fa ț a îmboln ă virilor cu inamicul public num ă rul unu,...
Citeste mai multe...
* A ș ez ă mântul social-filantropic "Sf. M. M. Pantelimon" Lacu S ă rat a g ă zduit, mar ț i, întâlnirea preo ț ilor cu ierarhul Dun ă rii de Jos * Înaltpreasfin ț itul P ă rinte Casian a prezentat hot ă rârile Sf. Sinod referitoare la Sfintele S ă rb ă tori ale Învierii Domnului ș i s-a rugat...
Citeste mai multe...
* anunțul a fost făcut, săptămâna trecută, de către președintele CJ Brăila, Francisk Chiriac, în cadrul unei conferințe de presă * pe lângă faptul că Asociația de Cooperare și Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Stațiunii ”Lacul Sărat” Brăila va împărți sediul cu CID, Chiriac a precizat că și-ar...
Citeste mai multe...
* la început de secol XX, Vlahu ț ă a realizat una dintre cele mai frumoase descrieri ale Br ă ilei, dup ă o c ă l ă torie cu vaporul pe Dun ă re * scriitorul vorbe ș te despre "p ă durea de catarguri" din port, despre "miile de bra ț e" ale hamalilor ș i despre turlele bisericilor "care str ă...
Citeste mai multe...
* la ”cârma” Asocia ț iei de Cooperare ș i Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Sta ț iunii ”Lacul S ă rat” Br ă ila se afl ă pre ș edintele CJ Br ă ila, Francisk Chiriac, primarul Municipiului Br ă ila, Marian Dragomir, ș i viceprimarul Alexandru Jantea, primarul comunei Chiscani, Costic ă Cojea,...
Citeste mai multe...
* decizia a fost luat ă , ieri, în cadrul ș edin ț ei ordinare a Consiliului Jude ț ean Br ă ila, prin vot secret * contracandidatul lui Francisk Chiriac (pre ș edintele CJ Br ă ila) pentru pozi ț ia de membru în Consiliul Director al Asocia ț iei care va gestiona soarta Sta ț iunii Lacu S ă rat a...
Citeste mai multe...
* asta au stabilit consilierii jude ț eni în cadrul ultimei ș edin ț e ordinare a CJ Br ă ila din 2020 * transmiterea în folosin ț ă gratuit ă a Vilei L ă cr ă mioara din Sta ț iunea Lacu S ă rat, pe post de sediu pentru Asocia ț ia Centrul de Informare ș i Documentare pentru Integrare European ă ș...
Citeste mai multe...
* anun ț ul c ă Prim ă ria Chiscani se va asocia cu Prim ă ria Br ă ila ș i cu Consiliul Jude ț ean, pentru o administrare mai eficient ă a sta ț iunii, g ă se ș te acest obiectiv turistic de interes na ț ional într-o stare jalnic ă Faima națională și europeană a virtuților curative a apei sărate,...
Citeste mai multe...

Pagini