Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* p otrivit speciali ș tilor, un banal sandvi ș cu pâine, brânz ă topit ă ș i salam poate con ț ine 29 de aditivi alimentari, inclusiv dextroz ă , nitrit de sodiu, acetat de sodiu, acetat de calciu, acid lactic, acid ascorbic, ascorbat de sodiu, erithorbat de sodiu, lecitin ă (din soia), citrat de...
Citeste mai multe...
* potrivit Organiza ț iei Mondiale a Sănătă ț ii (OMS) consumăm, în medie, o cantitate dublă de sare fa ț ă de cea recomandată, de maxim 5 grame pe zi * alimentele de bază consumate de români - crenvur ș ti, cabanos, parizer, ș uncă, mici, pate ș i pâine - con ț in cu până la 400% mai multă sare...
Citeste mai multe...
* Brăila se situează pe locul VI în topul primăriilor reşedinţă de judeţ în ceea ce priveşte cel mai mic număr de măşti achiziţionate în perioada martie - noiembrie 2020 * cu 14.844,06 lei cheltuiţi pentru acest produs, Brăila se situează pe locul II pe ţară în ceea ce priveşte cele mai mici sume...
Citeste mai multe...
* a fost stabilit cadrul legal prin care pot fi comercializate suplimentele alimentare comercializate ca produse alimentare ș i prezentate ca atare * Asocia ț ia pentru protec ț ia consumatorilor InfoCons atrage aten ț ia asupra noilor reglement ă ri ș i aspectelor ce trebuie luate în considerare...
Citeste mai multe...
* "Nu pl ă ti ț i în avans rezerv ă ri care nu mai pot fi onorate ulterior! Alege ț i întotdeauna doar în cuno ș tin ț ă de cauz ă !", precizeaz ă pre ș edintele InfoCons, Sorin Mierlea Asociația pentru protecția consumatorilor InfoCons avertizează consumatorii în legătură cu ofertele îmbietoare...
Citeste mai multe...
* la un an de la declanşarea pandemiei, a fost înregistrată cea de-a 33-a avertizare transmisă prin Sistemul de alertă rapidă european, referitoare la existenţa unor noi tipuri de măşti contrafăcute * Germania şi Estonia sunt ţările care au trimis ultimele avertizări şi au dispus retragerea...
Citeste mai multe...
* pateul vegetal, margarina, pâinea, laptele de soia, ba chiar ș i halvaua din magazin sunt pline de E-uri, spun speciali ș tii * potrivit InfoCons, numai margarina poate con ț ine pân ă la 8 aditivi alimentari * mai mult, exist ă cel pu ț in zece aditivi care pun în pericol s ă n ă tatea copiilor...
Citeste mai multe...
* în prima s ă pt ă mân ă a lunii martie, au fost identificate înc ă cinci tipuri de m ă ș ti ajunse ilegal pe pia ț ă , trei fiind g ă site în România * un astfel de tip de m ă ș ti se adreseaz ă , culmea, copiilor cu vârste peste 3 ani * prima alert ă transmis ă de la începutul pandemiei a fost...
Citeste mai multe...
* InfoCons anun ț ă consumatorii c ă procesul de schimbare a furnizorului de energie electric ă este gratuit ș i nu implic ă modific ă ri de ordin tehnic * furnizorul are obliga ț ia ca, dup ă cel pu ț in 5 zile de la data primirii Formularului de selec ț ie ofert ă completat, s ă transmit ă...
Citeste mai multe...
* InfoCons prezint ă drepturile consumatorului de energie electric ă , îndemnând la pruden ț ă * "Cite ș te contractul, ai grij ă ce cumperi ș i la ce pre ț . Ai drepturi, ai ș i obliga ț ii. Fii informat!", este îndemnul pre ș edintelui InfoCons, Sorin Mierlea Mișcarea de Protecția consumatorilor...
Citeste mai multe...

Pagini