Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* potrivit edilului- ș ef, Marian Dragomir, în cl ă direa de pe Bulevardul Independen ț ei, care se afl ă în prezent în curs de reabilitare, va func ț iona în viitor un sediu central pentru plata taxelor ș i impozitelor * informa ț ia a fost f ă cut ă public ă ini ț ial, anul trecut, îns ă reluat ă...
Citeste mai multe...
* consilierul municipal liberal C ă t ă lin Canciu a anun ț at în cadrul unei conferin ț e de pres ă recente c ă a solicitat deja un punct de vedere de la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în privin ț a denumirii statuii * acesta sus ț ine c ă autorul statuii a denumit-o ini ț ial ”Valurile...
Citeste mai multe...
Spre deosebire de alte alegeri locale, anul trecut au intrat atât în CLM cât ș i în CJ multe nume noi de la PSD ș i PNL. Totodat ă printre new-entry sunt ș i mul ț i tineri, dar ș i mul ț i profesioni ș ti cu calific ă ri superioare de la care cet ă ț enii Br ă ilei ar putea avea a ș tept ă ri. În...
Citeste mai multe...
Spre deosebire de alte alegeri locale, anul trecut au intrat atât în CLM cât ș I în CJ multe nume noi de la PSD ș i PNL. Totodat ă printre new-entry sunt ș I mul ț i tineri, dar ș I mul ț i profesioni ș ti cu calific ă ri superioare de la care cet ă ț enii Br ă ilei ar putea avea a ș tept ă ri. În...
Citeste mai multe...
Spre deosebire de alte alegeri locale, anul trecut au intrat atât în CLM cât ș i în CJ multe nume noi de la PSD ș i PNL. Totodat ă printre new-entry sunt ș i mul ț i tineri, dar ș i mul ț i profesioni ș ti cu calific ă ri superioare de la care cet ăț enii Br ă ilei ar putea avea a ș tept ă ri. În...
Citeste mai multe...
Daniel Tudose, inginer, are 52 de ani și a absolvit Facultatea Mecanică Agricolă, profilul mecanic, din cadrul Institutului Politehnic București, în anul 1995. După terminarea facultății a absolvit mai multe cursuri printre care cel de inspector în domeniul Sănătății și Securității în muncă...
Citeste mai multe...
* liberalul a f ă cut publice, ieri, 12 întreb ă ri pe care i le-a adresat noului director al SC ”Braicar”, Cristian Domni ț eanu * consilierul municipal Lauren ț iu Coman cere l ă muriri ș i informa ț ii concrete privind achizi ț ia ș i mentenan ț a site-ului , aplica ț iei pentru smartphone a...
Citeste mai multe...
• proaspătul consilier municipal PNL, Cătălin Canciu, a venit cu o “propunere” ironică pentru majoritatea PSD pentru a optimiza cheltuielile de la SC APT: să ajusteze salariul directorului societăţii, Meluţa Drăguţ • acesta l-a comparat cu leafa lunară a doi profesori care au toate gradele...
Citeste mai multe...

Pagini