Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* în schimb, br ă ilenii din etapa a treia se vor putea vaccina la centrul amenajat la Brigada 10 Geniu * acestea sunt momentan nout ă ț ile legate de cea de-a treia etap ă a campaniei de vaccinare, care ar trebui s ă înceap ă joi, 1 aprilie * în ceea ce prive ș te Spitalul Jude ț ean, se pare c ă...
Citeste mai multe...
* într-un mesaj primit pe adresa redac ț iei, un br ă ilean se arat ă revoltat de decizia autorit ă ț ilor de a transforma s ă lile de sport ale ș colilor în centre de vaccinare * acesta este de p ă rere c ă decizia nu este în beneficiul copiilor ș i c ă existau în municipiul Brăila alte spa ț ii...
Citeste mai multe...
* propuneri formulate de br ă ileni în acest sens circul ă pe re ț elele de socializare * conducerile Consiliului Jude ț ean ș i Prim ă riei nu resping ideea ci, dimpotriv ă , spun c ă deja au fost începute demersuri în acest sens * decizia final ă apar ț ine Direc ț iei de S ă n ă tate Public ă ,...
Citeste mai multe...
* a ș a cum ne-au declarat reprezentan ț ii Prefecturii Brăila ș i ai Prim ă riei, tot ce mai trebuie pentru a începe imunizarea ș i în centrele amenajate în s ă lile de sport este un aviz de la Ministerul Educa ț iei Deși sunt gata amenajate și ar putea începe activitatea de mâine, centrele de...
Citeste mai multe...