Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* inspectorul ș colar general, C ă t ă lin Canciu (consilier municipal PNL), a acuzat, recent, c ă la nivelul Prim ă riei ș i a societ ă ț ii ”Braicar” s-ar orchestra o situa ț ie bizar ă privind abonamentele elevilor * dup ă ce a primit o situa ț ie de la operator, Canciu a anun ț at c ă dac ă în...
Citeste mai multe...
* în urma semnalelor din ultima perioad ă referitoare la vandalizarea repetat ă a mijloacelor de transport în comun, Poli ț ia Local ă a desf ă ș urat, recent, câteva ac ț iuni pe aceast ă linie * în cartierul Br ă ili ț a au fost depista ț i ș ase copii, cu vârste cuprinse între 11 ș i 14 ani, a c...
Citeste mai multe...
* ș inele sunt atât de degradate încât repara ț iile se ț in lan ț * sudurile repetate, din intersec ț ia respectiv ă , dar ș i din alte puncte ale traseului de pe bulevard fac ca trepida ț iile provocate de circula ț ia tramvaielor s ă fie un adev ă rat co ș mar pentru locatarii caselor ș i...
Citeste mai multe...
* liberalul a f ă cut publice, ieri, 12 întreb ă ri pe care i le-a adresat noului director al SC ”Braicar”, Cristian Domni ț eanu * consilierul municipal Lauren ț iu Coman cere l ă muriri ș i informa ț ii concrete privind achizi ț ia ș i mentenan ț a site-ului , aplica ț iei pentru smartphone a...
Citeste mai multe...
* companiile mari p ă streaz ă tradi ț ia primei de Cr ă ciun, chiar dac ă în multe cazuri se rezum ă la “gesturi” simbolice * exist ă ș i excep ț ii în care generozitatea Mo ș ului-Angajator este de invidiat pentru mul ț i dintre angaja ț ii br ă ileni: navali ș tii primesc o prim ă de 900 lei,...
Citeste mai multe...

Pagini