Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoanele straine de sistemul de invatamint nu au acces la conducerea scolilor

Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor de director si director adjunct, care va avea loc incepind cu luna martie, nu da dreptul persoanelor care nu sint in sistemul de invatamint sa participe la concurs, desi atunci cind s-a discutat la nivelul ministerului s-a luat in considerare si aceasta posibilitate. In actul normativ se prevede ca la concurs se pot inscrie persoanele care indeplinesc cumulativ conditiile: sint titulare, au cel putin gradul didactic II, au o vechime de cel putin cinci ani, dovedesc calitati profesionale, manageriale si morale reflectate prin calificativul "Foarte bine" sau "Bine" in ultimii trei ani, la data concursului au virsta cu cel putin patru ani mai mica decit virsta maxima de pensionare. Referitor la aceasta situatie, inspectorul scolar general Lilliana Tudoran a precizat: "In momentul in care se va aplica la nivel de tara, atunci se vor putea inscrie si persoane care nu apartin sistemului de invatamint, adica din 2007. Acum avantajul este ca se pot inscrie cadre didactice si din alte unitati de invatamint. Anul trecut nu a existat aceasta posibilitate, trebuia sa fii titular in unitatea respectiva".
In metodologie se mai prevede ca daca o persoana doreste sa candideze pentru functia de director sau director adjunct la mai multe unitati de Invatamint, aceasta trebuie sa depuna cite un dosar
pentru fiecare post pentru care candideaza. Candidatii reusiti pe mai multe posturi, vor Inainta, In scris, comisiei de concurs, optiunea pentru o singura unitate de Invatamint, In termen de doua zile lucratoare de la aflarea rezultatelor contestatiilor la ultimul concurs sustinut. Dupa exprimarea optiunii scrise, fiecare post ramas vacant va fi ocupat de urmatorul candidat admis. In termen de 24 de ore de la exprimarea optiunii scrise, se afiseaza rezultatul final al concursului respectiv. Pentru postul neocupat prin concurs sau eliberat Intre perioadele de concurs, inspectorul scolar general numeste, cu avizul Consiliului de Administratie al Inspectoratului
Scolar, director prin detasare In interesul Invatamintului, pina la organizarea unui nou concurs, dar nu mai tirziu de sfirsitul anului scolar respectiv.

Proba privind evaluarea CV-ului nu mai este eliminatorie

Dosarul de Inscriere la concurs, verificat si avizat, de catre consilierul juridic al Inspectoratului Scolar, se depune la inspectorul scolar pentru managementul resurselor umane si trebuie sa contina:
cerere de Inscriere, In care se mentioneaza si limba moderna pentru care opteaza, curriculum vitae - redactat dupa modelul comun european, copii certificate "conform cu originalul" de catre conducerea unitatii de Invatamint de la care provine candidatul, ale certificatului de nastere si, daca este cazul, ale certificatului de casatorie, actului de titularizare In unitatea de Invatamint In care functioneaza, certificatelor de acordare a gradelor didactice, carnetului de munca, completat la zi, altor documente doveditoare, avizate "conform cu originalul" de conducerea ultimei unitati de Invatamint In care a functionat, care sa sustina declaratiile din C.V.. De asemenea, sint necesare copii legalizate ale actelor de studii, adeverinta de vechime la catedra, In specialitate, adeverinta cu punctajul si calificativele pentru ultimii 3 ani, adeverinta medicala eliberata de un cabinet de medicina muncii, proiect de dezvoltare institutionala pentru unitatea de Invatamint pentru care candideaza, In plic sigilat, cazier judiciar, In original, declaratie pe propria raspundere, sau adeverinta In original, care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica, opisul dosarului, In doua exemplare - un exemplar se restituie cu semnatura persoanei care a Inregistrat Inscrierea.
Concursul consta In urmatoarele probe: analiza si evaluarea curriculumului vitae- proba nu este eliminatorie, si interviu - prin care se evalueaza cunostintele de legislatie scolara, de
management educational si se analizeaza calitatea proiectului de dezvoltare institutionala propus de candidat. Evaluarea se face pe baza raspunsurilor date la un set de 5 Intrebari si In urma prezentarii proiectului de dezvoltare institutionala al unitatii de Invatamint pentru care candideaza. Competentele de comunicare In limba de circulatie internationala pentru care au optat candidatii se evalueaza pe baza traducerii aceluiasi text, pentru concurentii ce
candideaza pentru acelasi post. Lungimea textului trebuie sa fie de 10-15 rinduri, iar traducerea se face din limba straina respectiva In limba romana. Comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director este constituita din: presedinte - inspectorul scolar general adjunct, 4 membri: inspectorul scolar pentru management scolar si evaluare institutionala, trei directori recunoscuti prin autoritatea lor profesionala si morala, de cel putin acelasi nivel cu al unitatii de Invatamint pentru care se organizeaza concursul.
La unitatile de Invatamint cu filiera tehnologica se recomanda ca unul dintre directori sa fie de specialitate - inginer, economist, medic etc., iar la filiera vocationala si la unitatile de Invatamint special, unul din directori sa aiba specialitatea corespunzatoare
profilului unitatii de Invatamint.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii