Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Obligaţiile fiscale ale lunii mai

• termene importante în calendarul fiscal al acestei luni sunt zilele de 2, 8, 10 mai, iar cel mai important, este anunţat pentru joi, 25 mai

 

Aşa cum v-am obişnuit, prezentându-vă termenele lunare ale obligaţiilor declarative ale contribuabililor, iată lista aferentă lunii mai, aşa cum ne-a fost comunicată de către Finanţele locale.

Primul termen al lunii în curs a expirat marţi, 2 mai, dată până la care trebuia depus Formularul 120 - Decont privind accizele pentru anul precedent, precum şi Formularul 394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente. Tot până atunci se depuneau şi situaţiile financiare, pentru anul 2016, în principal de către instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial.

La termenul din 8 mai contribuabilii vizaţi va trebui să depună Formularul 092 - Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.

Un al termen în calendar este miercuri, 10 mai, dată până la care contribuabilii locali urmează să depună Formular 010 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică; Formular 020 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal; Formular 070 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi Formular 087 – Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori.

Cel mai important termen în calendarul fiscal este cel din 25 ale lunii, dată până la care contribuabilii brăileni trebuie să depună următoarele declaraţii:

- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100;

- Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112; 

- Declaraţia privind veniturile realizate din România sau din străinătate, după caz, pentru fiecare categorie şi sursă de venit, pentru anul precedent, formular 200;

- Declaraţia privind veniturile din străinătate, formular 201;

- Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe salarii şi venituri asimilate salariilor, formular 230;

- Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în curs, formular 220;

- Formular 221 - Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit pentru anul în curs;

- Formular 223 - Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale pentru anul în curs;

- Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, formular 224;

- Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300;

- Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301;

- Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea TVA, formular 307;

- Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, formular 311;

- Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută, formular 390 VIES;

- Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097.

Joi, 25 mai, este de asemenea şi termenul final de plată a impozitului reţinut la sursă în luna precedentă, a taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi a contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I  2017.

În fine, până la data de 30 mai, urmează să fie depuse situaţiile financiare pentru anul 2016 de către societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European. În plus, Fiscul aşteaptă, acolo unde este cazul, şi Formular 394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, aferente perioadei de raportare precedente.
Categorie articol: 

Comentarii