Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Obligaţiile fiscale ale lunii mai

Aşa cum v-am obişnuit, prezentându-vă cu regularitate termenele lunare ale obligaţiilor declarative ale contribuabililor, iată lista aferentă lunii mai, aşa cum ne-a fost comunicată de către Finanţele locale.
Primul termen al lunii în curs a expirat joi, 7 mai, dată până la care trebuia depus Formularul 092 "Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România".
Un alt termen în calendar este luni, 11 mai, dată până la care contribuabilii locali trebuie să depună Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA - Formular 096, precum şi situaţiile centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite de către operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final în domeniul produselor energetice, alcoolul etilic şi produse alcoolice, dar şi pentru livrările intracomunitare. Tot la termenul menţionat trebuie depuse Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române (formular 020), Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070 şi Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010.
Penultimul termen este luni, 25 mai, dată până la care contribuabilii brăileni trebuie să facă plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă, plata impozitului pe construcţii (rata I), precum şi a contribuţiei trimestriale pentru medicamente (pentru trimestrul I 2015).
De asemenea, trebuie depuse şi următoarele declaraţii:
- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100;
- Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent, formular 104;
- Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112;
- Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, formular 224;
- Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300;
- Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301;
- Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea TVA, formular 307;
- Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, formular 311;
- Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută, formular 390 VIES;
- Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394;
- Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097;
- Declaraţia privind veniturile realizate din România, formular 200;
- Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate, formular 201;
- Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit, formular 220;
- Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit, formular 221;
- Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, formular 223;
- Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, formular 230.
În fine, ultimul termen al lunii în curs expiră în data de 30 mai, până când vor fi depuse situaţiile financiare pentru anul 2014 de către societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare pentru exerciţiul financiar abia încheiat.

 
Categorie articol: 

Comentarii