Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

INVATAMANT: Elevii care intră în clasa a IX-a în 2012-2013, primii care vor susţine noul bacalaureat

Primii elevi care vor susţine bacalaureatul după noua formulă prevăzută în Legea educaţiei sunt cei care vor intra în clasa a IX-a în anul şcolar 2012-2013, aceştia urmând să dea şi probe trandisciplinare, de verificare a cunoştinţelor la mai multe materii.

La finalul învăţământului liceal, absolvenții vor primi diploma de absolvire și foaia matricolă, parte a portofoliului educațional, care atestă finalizarea studiilor liceale și care conferă dreptul de acces, în condițiile legii, în învățământul postliceal, precum și dreptul de susținere a examenului de bacalaureat.

Absolvenții învățământului liceal care susțin și promovează examenul național de bacalaureat dobândesc și diplomă de bacalaureat, care le dă dreptul de acces în
învățământul superior, în condițiile legii, se arată în Legea educaţiei.

Examenul național de bacalaureat constă în susținerea a trei probe orale (respectiv patru în cazul elevilor care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale) şi trei probe scrise (respectiv patru în cazul elevilor care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale).

Probele orale vor fi următoarele: proba A de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba B de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), proba C de evaluare a competenței lingvistice la două limbi de circulație internațională studiate pe parcursul învățământului liceal şi proba D de evaluare a competențelor digitale.

La proba C, rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competență corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi. Elevii care promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene, la cerere și conform unei metodologii aprobate prin ordin al Ministrului educației.

Similar, la proba D, rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competență, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și la echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene, la cerere și conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educației.

Primele două probe scrise sunt următoarele: proba scrisă la limba și literatura română (probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările) şi proba scrisă la limba și literatura maternă (probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale).

Pentru pentru profilul real din filiera teoretică, celelalte două probe scrise vor fi matematică şi proba transdisciplinară din științe (fizică, chimie, biologie).

Elevii profilului umanist din filiera teoretică vor da probe scrise la o limbă de circulație internațională şi o probă transdisciplinară din geografie, istorie şi științe
socioumane.

Pentru elevii din filiera tehnologică, următoarele două probe scrise vor fi: probă scrisă disciplinară specifică profilului şi probă transdisciplinară specifică domeniului de
pregătire. Cei din filiera vocațională, vor susţine probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului ori specializării, şi probă transdisciplinară specifică profilului sau
specializării.

Conținuturile programelor de examen sunt stabilite de Ministerul Educației se dau publicității elevilor la începutul primei clase de liceu, în condițiile legii. Calendarul, metodologia, precum și modul de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educației și se dau publicității, pentru fiecare generație, la începutul ultimei clase de liceu.

Examenul național de bacalaureat se va considera promovat de către absolvenții învățământului secundar superior, liceal, care au susținut probele orale şi probele scrise şi care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre probele scrise şi o medie aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obținute la probele scrise cel puțin egală cu 6.

În cazul nepromovării examenului național de bacalaureat, elevilor le vor putea fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările A, B, C și D, respectiv rezultatele la probele scrise E care au fost promovate cu cel puțin nota 5.
Categorie articol: 

Comentarii