Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Depunerea situatiilor financiare pe anul 2008

Persoanele juridice, indiferent de forma de organizare, tipul de
proprietate si de reglementarile contabile aplicabile, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2008, la Administratiile financiare teritoriale.
Persoanele juridice care, la data bilantului, depasesc limitele a doua din cele trei criterii de marime prevazute de OMFP 1725/2008 (total active - 3,65 milioane de euro, cifra de afaceri neta - 7,3 milioane euro, numar mediu de salariati - 50), intocmesc situatii financiare care cuprind bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, precum si notele explicative la situatiile financiare anuale. Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc doua dintre criteriile de marime intocmesc situatii financiare anuale simplificate, care cuprind bilantul prescurtat, contul de profit si pierdere si notele explicative la situatiile financiare anuale.
Situatiile financiare anuale si cele simplificate vor fi insotite de formularele "Date informative" si "Situatia activelor imobilizate".
Persoanele juridice care au intocmit situatiile financiare anuale la 2007 (cinci componente) vor intocmi situatii financiare anuale simplificate numai daca in doua exercitii financiare consecutive (2007 si 2008), nu depasesc limitele a doua dintre cele trei criterii de marime.
Persoanele juridice care au intocmit situatiile financiare anuale simplificate la 2007 (cu trei componente) vor intocmi situatiile financiare cu 5 componente numai daca in doua exercitii financiare consecutive (2007 si 2008) depasesc limitele a doua dintre cele trei criterii de marime mentionate anterior.
Situatiile financiare se intocmesc in lei si vor fi semnate de directorul economic, contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, precum si de catre persoanele fizice sau juridice membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Situatiile financiare anuale se pot depune la registratura administratiilor financiare teritoriale sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata. Operatorii economici vor depune discheta cu situatiile financiare ale anului 2008, insotita de situatiile financiare anuale listate, semnate si stampilate, raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, procesul verbal cu propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile si o declaratie scrisa intocmita in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991.
Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pina la 31 decembrie 2008 vor depune o declaratie in acest sens, pe proprie raspundere, care sa cuprinda toate datele de identificare ale societatii. O declaratie similara vor depune si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare.

Termene de depunere

Societatile comerciale, companiile nationale, regiile autonome,
institutele nationale de cercetare-dezvoltare trebuie sa depuna
situatiile financiare in termen de 150 de zile de la incheierea
exercitiului financiar.
Persoanele care, de la constituire, nu au desfasurat activitate si cele care se afla in curs de lichidare vor depune declaratiile in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Pentru a intra in posesia programului de preluare a situatiilor financiare pentru anul 2008, persoanele juridice se vor prezenta cu doua dischete la Directia Generala a Finantelor Publice, strada Delfinului nr.1 - Serviciul Tehnologia Informatiei, etaj 4, camera 418
Administratia Finantelor Publice a municipiului Braila, etaj 1, camerele 109-111, Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, etaj 1, camera 114 sau la organele fiscale teritoriale unde sint luati in evidenta ca platitori de impozite si taxe, respectiv administratiile finantelor publice ale oraselor Ianca, Faurei, Insuratei, precum si administratiile comunelor Movila Miresii, Viziru si Dudesti. Programul poate fi descarcat si de pe serverul web al Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa www.mfinante.ro, portalul Informatii contribuabili, Situatii Financiare.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii