Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Curtea de Conturi a pus ordine in contabilitatea centrelor financiare scolare

Controlorii financiari ai Camerei Judetene de Conturi (CCJ) Braila au efectuat un control amanuntit la unitatile de învatamint, ocazie cu care au fost depistate o serie de abateri financiar-contabile. Neinventarierea tuturor elementelor de activ si pasiv, neincasarea veniturilor din chirii, sau evidentierea in mod eronat in bilantul contabil a unor cladiri sint principalele abateri retinute de catre controlorii financiari braileni cu ocazia controalelor efectuate in primul trimestru al acestui an la o serie de unitati de invatamint, controale ce au vizat activitatea desfasurata in 2004 de catre entitatile verificate in anul 2004.
Concret, Directia de control financiar ulterior din cadrul CJC Braila a constatat ca la Centrul Financiar nr. 22 - Grupul Scolar "Gheorghe K. Constantinescu" nu au fost inventariate toate elementele patrimoniale ale unitatii, fiind omise disponibilul institutiei finantat din venituri proprii, în suma de 5,9 milioane lei, disponibilul finantat din fonduri cu destinatie speciala în suma de 16,385 milioane lei, debitori în cuantum de 245,8 milioane lei si clienti în suma de 510,944 milioane lei. Mai mult, creantele si obligatiile fata de terti, respectiv debitorii si creditorii, nu au fost supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor. "Mentionam, de asemenea, ca nu a fost întocmit Registrul-inventar document contabil obligatoriu în care se înscriu rezultatele inventarierii elementelor de activ si de pasiv, grupate dupa natura lor, conform posturilor din bilant. Procedindu-se astfel, au fost încalcate prevederile art.8, alin.1, art.27, al.11 din Legea contabilitatii nr.82/1991, pct.29,30,32,35 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1753/2004" se arata in raportul de control. In plus, la aceeasi unitate de invatamint, din verificarea efectuata, privind legalitatea stabilirii si încasarii la termenele legale a veniturilor proprii, s-a constatat ca, la finele anului 2004, Grupul Scolar "Gheorghe K. Constantinescu" înregistra un sold neîncasat în suma de 170 milioane lei, reprezentind venituri neîncasate din chirii aferente spatiilor puse la dispozitia SC "Titan Company". Entitatea verificata nu a procedat la aplicarea masurilor prevazute de contractul de inchiriere, ca urmare a executarii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale referitoare la neplata lunara a chiriei, situatie in care ar fi trebuit sa rezilieze contractul si nici nu a depus eforturi pentru recuperarea acestor bani. Important de mentionat este ca, in timpul controlului, pe baza datelor din evidenta unitatii, s-a procedat la calcularea penalitatilor de întirziere în suma de circa 43 milioane lei, calculate pina la data de 30 aprilie 2005, data la care s-a efectuat controlul de catre CJC Braila. In completare trebuie spus ca societatea debitoare "Titan Company" a intrat in procedura de faliment, situatie in care singura varianta de recuperare a banilor este inscrierea Centrului Financiar nr. 22 la masa credala.

"Brambureala" cu imobile de 33 miliarde lei

Din verificarea modului de gestionare a bazei materiale aflate în proprietatea institutiei, precum si a terenurilor si cladirilor în care acestea îsi desfasoara activitatea si care se afla în domeniul public al unitatii administrativ teritoriale - Consiliul Local Municipal Braila (CLM), s-a constatat ca, în mod eronat, entitatea verificata figura în bilantul contabil încheiat la 31.12.2004 cu un sold la mijloace fixe, respectiv cladiri, în cuantum de 32,99 miliarde lei, desi aceste cladiri au fost predate CLM Braila inca din 2001 în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat între Inspectoratul Scolar Judetean Braila si Primaria Municipiului Braila. În timpul controlului, unitatea a procedat la stornarea din evidenta contabila a sumei de 32,9 miliarde lei, înregistrata eronat atit în patrimoniul unitatii verificate, cit si în patrimoniul public al CLM Braila. Fata de abaterile constatate, controlorii financiari braileni au dispus inventarierea tuturor elementelor de activ si pasiv, ce fac parte din patrimoniul unitatii, întocmirea Registrului-inventar, precum si initierea procedurilor de încasare a veniturilor din chirii în suma de 170 milioane lei si a penalitatilor de întirziere în cuantum de 43 milioane lei, de la SC "Titan Company".
Cea de a doua unitate verificata de CJC Braila a fost Centrul Financiar nr. 13 - Grupul Scolar "C. D. Nenitescu", ocazie cu care s-a constatat ca unitatea nu a efectuat operatiunile legate de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, precum si organizarea evidentei si raportarea angajamentelor bugetare si legale. "Aceste operatiuni nu s-au realizat deoarece ordonatorul de credite nu a stabilit prin norme proprii documentele, circuitul acestora si persoanele împuternicite sa le efectueze. Procedindu-se astfel au fost încalcate prevederile art. 50 alineat (3) din Ordonanta de Urgenta nr. 45 din 5 iunie 2003, Normele metodologice aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1792/24 dec. 2003, cu modificarile si completarile ulterioare" se precizeaza in raportul de control. Ca urmare, controlorii financiari au dispus ca, prin compartimentul de specialitate, Centrul financiar nr. 13 - Grupul Scolar Industrial "Costin D. Nenitescu" sa procedeze la remedierea tuturor abaterilor constatate.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii