Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Amintiri din viitor. Omagiu celui mai iubit fiu

Bucureşti, 10 martie 2019 – Congresul Extraordinar al PSD

Dând expresie celor mai alese sentimente de înaltă stimă şi preţuire, de neţărmurită dragoste şi profundă recunoştinţă, în deplin consens cu voinţa unanimă a întregului partid şi popor, Comitetul Executiv al PSD a hotărât să fie supusă dezbaterii, în cadrul Congresului Extraordinar de ieri, 10 martie,  propunerea ca în înalta funcţie de preşedinte al partidului să fie reales cel mai iubit şi stimat fiul al naţiunii noastre, strălucit conducător, domnul Liviu Dragnea. CEx şi-a exprimat în unanimitate fermă convingerea că realegerea în fruntea partidului a acestui eminent patriot, luptător ferm pentru realizarea ţelurilor supreme ale poporului, personalitate politică de excepţie, care şi-a consacrat şi îşi consacră cu abnegaţie şi eroism întreaga viaţă şi activitate binelui şi fericirii naţiunii române, constituie cea mai sigură garanţie a înaintării neabătute a României spre cele mai înalte culmi de progres şi civilizaţie.

După urările de bun venit, rând pe rând, membri marcanţi ai partidului, figuri ilustre ale momentului, au luat cuvântul. Redăm câteva dintre alocuţiuni:

Gabriela Pandele Firea: “Domnule preşedinte, stimaţi colegi. Încă de la început, ţin să subliniez rolul determinant al partidului nostru în vastul proces de modernizare şi dezvoltare a ţării, de echitate socială şi prosperitate a cetăţenilor, proces pe care România l-a cunoscut în perioada de glorie şi măreţie de la alegerile parlamentare din decembrie 2016 şi până în prezent. Cursul dinamic pe care domnul Liviu Dragnea l-a imprimat vieţii politico-sociale în luminoasa perioadă deschisă de alegerile din 2016 şi-a pus din plin amprenta asupra dezvoltării sănătoase şi viguroase a economiei naţionale, a întregii opere de edificare a democraţiei în România. Trebuie să evidentiez, şi cu acest prilej, meritul de uriaşă însemnătate al domnului Liviu Dragnea în definirea şi elaborarea programelor realiste şi profund mobilizatoare de dezvoltare intensivă a patriei, care au asigurat ritmuri dinamice de creştere industriei şi agriculturii, transporturilor şi exportului, precum şi ridicarea necontenită a nivelului de viaţă al celor ce muncesc, înflorirea învăţământului, ştiinţei şi culturii, factori de cea mai mare însemnătate în făurirea unei democraţii reale. Vă stimăm, vă suntem recunoscători şi vă susţinem necondiţionat, domnule Liviu Dragnea”. (Aplauze puternice, îndelungate)

Şerban Nicolae: “Dragi colegi, slujind cu inepuizabilă energie şi devotament patriotic interesele vitale ale ţării şi poporului român, domnul Liviu Dragnea s-a afirmat cu putere, prin cuvânt şi faptă, ca apărător consecvent al unei noi gândiri, ca apărător hotărât al aspiraţiilor fundamentale ale poporului - democraţie, prosperitate şi justiţie - impunându-se în conştiinţa întregii ţări ca un mare Erou al dreptăţii, înţelegerii şi colaborării între toate categoriile sociale, minorităţile naţionale, partidele guvernamentale, atât din Putere cât şi din Opoziţie. (Aplauze puternice, îndelungate) În aceste momente înălţătoare, întregul popor îşi exprimă într-un singur gând voinţa nestrămutată ca domnul Liviu Dragnea să fie reales în funcţia supremă de preşedinte al PSD, de a continua neabătut, sub steagul de luptă al gloriosului nostru partid, strâns uniţi în jurul genialului său conducător, măreaţa operă de edificare a celei mai drepte şi mai umane orânduiri, a visului de aur al României – social-democraţia”. (Aplauze puternice, îndelungate)

Vasilica Viorica Dăncilă: Stimaţi concetăţeni. Este greu să redai, în cîteva cuvinte, uriaşa dimensiune a strălucitei personalităţi a marelui conducător, a titanicei activităţi pe care o desfăşoară în fruntea partidului, pentru binele ţării, pentru binele şi fericirea întregii naţiuni. Întregul popor cunoaşte şi dă o înaltă apreciere şi preţuire rolului decisiv pe care domnul Liviu Dragnea l-a avut şi îl are în elaborarea şi înfăptuirea măreţelor obiective, programe şi strategii de dezvoltare. De aceea, actul politic de însemnătate fundamentală al realegerii domnului Liviu Dragnea ca preşedinte al partidului reprezintă garanţia sigură a continuităţii procesului de făurire a societăţii moderne, a bunăstării, egalităţii şi echităţii, a dezvoltării şi prosperităţii ţării, cu poporul şi pentru popor!. (Aplauze puternice, îndelungate). Sunteţi, mult stimate domnule Dragnea, mândria, demnitatea şi făclia revoluţionară a partidului, care vă urmează cu credinţă şi devotament nemărginit, în măreaţă operă constructivă, ce conferă României un loc demn între naţiunile Uniunii Europene, iar Dumneavoastră, iubite conducător, recunoaşterea largă de făuritor de dreptate şi Erou al Suveranităţii. Să ne trăiţi întru mulţi ani, domnule preşedinte!” (Aplauze şi urale îndelungate)

Ca urmare, dând expresie voinţei unanime entuziaste a tuturor membrilor social democraţi din toate organizaţiile, într-o atmosferă de puternică vibraţie patriotică şi cu unanimitate de voturi, Congresul l-a reales pe domnul Liviu Dragnea, cel mai vrednic şi iubit fiu al poporului român, în suprema funcţie de Preşedinte al PSD.

P.S. 1. Nu râdeţi! Peste câteva luni, un asemenea stil de redare a unor evenimente ar putea deveni ceva cotidian. Ştiu, acum am exagerat, dar în jurnalismul de opinie e permis atunci când vrei să atragi în mod expres atenţia asupra unui lucru extrem de grav. Iar ce se întâmplă chiar este de o gravitate extremă. Cei mai în vârstă, sigur vă amintiţi articolele propagandistice, singurele care, de altfel, treceau de cenzura epocii de aur. Cei tineri, luaţi aminte! Dacă PSDragnea îşi realizează dezideratul privind Legea Defăimării, vom arunca la coş aproape 30 de ani de libertate de exprimare şi ne vom întoarce de unde am plecat - o ţară distrusă, flămândă, condusă tiranic, dar reflectată în presă şi pe toate canalele oficiale de comunicare ca fiind raiul pe pământ, al bucuriei, preţuirii, abundenţei. Vi se pare imposibil, incredibil? Uitaţi-vă la desfrâul în care cheltuiesc banul public, la curajul de-a dreptul nesimţit cu care mint, la perseverenţa şi indolenţa cu care vor să căsăpească Legile Justiţiei! Şi apoi aruncaţi-vă un ochi şi-n Turcia.

P.S.2. Sursă de documentare www.historia.ro.
Categorie articol: 

Comentarii