Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

15 august - termenul limita pentru depunerea raportarilor contabile pe primul semestru

Potrivit calendarului fiscal, pina la 15 august, toti agentii economici,indiferent de organizare, au obligatia intocmirii si depuneriiraportarilor contabile pe primul semestru al anului in curs, la unitatileteritoriale ale Directiei Generale a Finantelor Publice.Bilantul se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilorsintetice la 30 iunie 2006. Contul de profit si pierdere cuprinde cifrade afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precumsi rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate dinconturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la30 iunie 2006. Formularele de raportare contabila la 30 iunie 2006se semneaza de catre administratorul unitatii si conducatorulcompartimentului financiar-contabil, iar in lipsa acestora, deinlocuitorii de drept.Potrivit reglementarilor legale, persoanele juridice vor intocmi si vordepune raportari contabile care cuprind Bilant (cod 10); Contul deprofit si pierdere (cod 20) si Date informative (cod 30). Programul debilant se poate procura cu discheta proprie, de la DGFP Braila,precum si de la administratiile finantelor publice ale judetului, saupoate fi descarcat de pe pagina de web a Ministerului FinantelorPublice, la adresa www.mfinante.ro. Agentii economici vor depunela administratiile financiare discheta cu raportarile contabile la 30iunie, insotita de raportarile contabile listate cu ajutorul programuluide asistenta, semnate si stampilate. Raportarile se depun impreunacu o copie de pe codul unic de inregistrare, raportuladministratorului, precum si o copie a balantei de verificare aconturilor sintetice. Trebuie precizat, totodata, ca formularele carecompun raportarile contabile se vor completa in lei noi.Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la datainfiintarii si pina la 30 iunie 2006 nu intocmesc raportari contabile laaceasta data, urmind sa depuna o declaratie pe propria raspunderela administratiile financiare, care sa cuprinda toate datele deidentificare a societatii: denumirea completa (conform certificatuluide inmatriculare); adresa si numarul de telefon; numarul deinregistrare la Registrul Comertului; codul unic de inregistrare;capitalul social. O declaratie similara vor depune si persoanelejuridice care se afla in curs de lichidare. Raportarile la 30 iunie,precum si declaratiile agentilor economici care nu au desfasuratactivitate sau se afla in curs de lichidare trebuie depuse pina la 15august 2006.Nerespectarea reglementarilor cu privire la depunerea situatiilorfinanciare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda dela 1.000 la 3.000 RON, daca perioada de intirziere este cuprinsaintre 15 si 30 de zile lucratoare, si de la 1.500 la 4.500 RON, dacaperioada de intirziere depaseste 30 de zile lucratoare.
Categorie articol: 

Comentarii