Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

June 19th, 2018

* grupul italian Fincantieri, cel care de ț ine pachetul de control de ac ț iuni ale VARD (la noi în ț ar ă prezen ț i prin ș antierele navale de la Br ă ila ș i Tulcea), este unul dintre candida ț ii califica ț i în licita ț ia pentru realizarea corvetelor pentru For ț ele Navale Române * valoarea...
Citeste mai multe...

* ș oferii care nu se încadreaz ă corect pe banda pentru viraj la stânga ș i care claxoneaz ă ori sunt claxona ț i îi disper ă pe locatarii din zona intersec ț iilor semaforizate de pe Doroban ț i * unul dintre locuitori ne-a semnalat disconfortul creat de conduc ă torii auto care “uit ă ” mâna pe...
Citeste mai multe...

* cu 43%, jude ț ul nostru se situeaz ă în prima jum ă tate a clasamentului na ț ional, dar este cu 6 procente sub media întregii ță ri * din regiunea de dezvoltare din care facem fa ță Constan ț a ș i Gala ț iul ne dep ăș esc Un clasament la nivel național privind gradul de autofinanțare a...
Citeste mai multe...

* cea mai nou ă trup ă a ș colii de dans Lil Motion, New LiL Style, s-a calificat la cel mai mare campionat mondial de hip hop, competi ț ie care se va desf ăș ura în perioada 5-11 august în Statele Unite * trupa este format ă din ș apte copii talenta ț i, cu vârste între 11-15 ani, iar pentru...
Citeste mai multe...

Sfântul Apostol Iuda a fost unul din cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul Apostol Iuda se numără între frații Domnului nostru Iisus Hristos, adică între fiii dreptului Iosif, pe care îi avusese din căsătoria anterioară cu Salomeea. Abia după ce dreptul Iosif a rămas văduv, i-a...
Citeste mai multe...

* Judec ă toria Br ă ila a dat sentin ț a în cazul tinerilor care au furat marf ă din aproximativ 50 de magazine din Pia ț a Halelor, Microhal ă , Radu Negru, Pia ț a Libelula ș i Concordia * inculpatul Ionel Viorel D. a primit o pedeaps ă de 2 ani închisoare pentru s ă vâr ș irea infrac ț iunii de...
Citeste mai multe...

* deputatul PNL Br ă ila Antoneta Ioni ță a ini ț iat, recent, modificarea legii privind persoanele persecutate politic, a celor deporta ț i ș i a prizonierilor de dup ă 6 martie 1945 * aceasta sus ț ine c ă demersul s ă u vine ca urmare a unei întâlniri cu reprezentan ț ii Asocia ț iei Str ă muta...
Citeste mai multe...

Pagini