Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* în timpul vizitei sale la Br ă ila, liderul PNL Ludovic Orban a ț inut s ă anun ț e c ă partidul s ă u a ob ț inut dou ă victorii la CCR împotriva unor legi date de PSD-i ș ti, dar ș i un semi-succes * este vorba despre declararea ca neconstitu ț ional ă a Legii manualului unic, a Legii înfiin ță...
Citeste mai multe...

* în cursul zilelor de sâmb ă t ă ș i duminic ă , în zon ă va fi s ă pat un ș an ț adânc de 4 metri pentru montarea unei conducte de gaze * Prim ă ria ar fi vrut ca lucrarea s ă fie f ă cut ă prin metoda subtravers ă rii, pentru ca impactul asupra circula ț iei ma ș inilor s ă fie minim * acest...
Citeste mai multe...

* ANRE a decis cre ș terea cu 5,83% a pre ț ului final la gaze pentru clien ț ii casnici * dac ă anul trecut, în iarn ă pentru înc ă lzirea unui apartament proprietarii au cheltuit, s ă zicem, 300 lei/lun ă , impactul scumpirii ar fi de circa 17 lei * cu scopul de a potoli t ă v ă lugul scumpirilor...
Citeste mai multe...

* dup ă ce s-a mai încercat de câteva ori, f ă r ă succes, fixarea acestora, echipa de interven ț ii a Prim ă riei a venit, vineri diminea ță , cu o nou ă solu ț ie * aceasta a fost aplicat ă pe trotuarul din dreptul sediului PSD ș i va fi l ă sat ă câteva zile de prob ă * dac ă func ț ioneaz ă ,...
Citeste mai multe...

Astăzi, îi sărbătorim pe Sfinții Cuvioși Simeon și Ioan Stâlpnicul. De asemenea, îl prăznuim pe Sfântul Prooroc Iezechiel și pe Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Mănăstirea Agapia. Sfântul Prooroc Iezechiel, despre care se vorbește în Vechiul Testament, a fost fiul lui Buzi, preot în cetatea...
Citeste mai multe...

* procurorii au dispus trimiterea în judecat ă a inculpatului Andrei Valentin S ă r ă cu ț u, pentru s ă vâr ș irea infrac ț iunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism sub influen ț a alcoolului Un bărbat din Chiscani "a stat la o băută" cu prietenii și apoi s-a gândit că nu este...
Citeste mai multe...

Temperaturile caniculare reprezint ă un factor important de risc la adresa siguran ț ei participan ț ilor la trafic, mai ales atunci când, din dorin ț a de a ajunge mai repede la destina ț ie, ș oferii î ș i asum ă riscul parcurgerii unor distan ț e foarte mari într-o singur ă zi . Astfel, pe...
Citeste mai multe...

Pagini