Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

May 14th, 2021

* Consiliul Jude ț ean a aprobat plata cotiza ț iei c ă tre «Br ă ila Gaz» în 2021 * proiectul a fost aprobat în cadrul celei de-a doua ș edin ț e ordinare a CJ Br ă ila din luna aprilie * de ș i suma nu este mare, consilierii PNL au adus o serie de critici în leg ă tur ă cu participarea CJ Br ă...
Citeste mai multe...

De la începutul lunii octombrie 2020, ziarul "Obiectiv - Vocea Br ă ilei" a ini ț iat o nou ă rubric ă , "Vorbe din Duh", menit ă s ă ne fac ă pentru o clip ă s ă ne oprim! S ă ne oprim, s ă ne lini ș tim ș i s ă reflect ă m la ce este Via ț a, ce este Adev ă rul, care este Calea. Am început astfel...
Citeste mai multe...

* de ș i PN Ț CD a avut un Congres extraordinar, pe 6 martie, la Pite ș ti, în care a fost reales ca pre ș edinte Aurelian Pavelescu, o parte dintre ț ă r ă ni ș ti ș i-au stabilit o alt ă conducere, într-un Congres programat pe 13 martie , la Bra ș ov * din aceast ă a doua tab ă r ă face parte ș i...
Citeste mai multe...

May 13th

* pre ș edintele Consiliului Jude ț ean Br ă ila, Francisk Chiriac, a anun ț at, recent, investi ț iile pe care le are în plan la Spitalul Jude ț ean Br ă ila, în 2021 * printre cele mai importante ț inte se num ă r ă reabilitarea Corpului A ș i a Corpului B ale spitalului, pe fonduri europene *...
Citeste mai multe...

Pagini